El finançament a la radio

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 15 (3733 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Tema 8: Les fonts de finançament d’emissores i programes de ràdio
8.1 Els requeriments del projecte: el pressupost 8.1.1 Definició 8.1.1 Tota empresa radiofònica disposa d’un instrument de planificació i de control de la gestió que s’anomena pressupost general i que es divideix en tres grans apartats: 1.Ingressos previstos (que poden arribar a través de la publicitat, d’ajudes o subvencions,entre d’altres) 2.Despeses previstes (desglossades en diverses partides, algunes de les quals contenen els costos directament atribuïbles al departament de programes). 3.El tercer apartat és el resultat de la conjugació dels dos anteriors. És a dir, la diferència entre el que pensem ingressar i el que creiem que gastarem. Si el resultat és positiu vol dir que tindrem beneficis, que guanyarem diners.Normalment el pressupost general de l’emissora és de caràcter anual, de gener a desembre, encara que és molt habitual que les empreses el facin coincidir amb la temporada radiofònica que va de setembre a juny. El pressupost de la temporada anterior ens informa sobre el que hem fet però, sobretot, ens indica la tendència de l’emissora: creixement, estabilitat o recessió. A partir d’aquestes dadesi del que es preveu que pot passar en l’actual temporada, la direcció fixa els seus objectius per al període planificat. El mateix podem fer amb un sol programa, quan encarem la segona temporada. IMPORTANT: Gairebé tots els instruments referits a la gestió d'una emissora que aniran apareixent al llarg d'aquest tema, podran aplicar-ho els productors per a la gestió d'un programa concret, tan al'hora de portar-lo a terme com en el moment previ de preparació del projecte . 8.1.2 Partides pressupostàries. En el pressupost d’una emissora, les despeses consten en diferents partides o apartats. D’aquestes, els conceptes que són directament atribuïbles com a costos del departament de programes són els següents: Personal: en aquest apartat s’inclouen totes les despeses generades pelsprofessionals amb contracte fix o temporal amb tasques de producció, coordinació, emissió i realització (periodistes, locutors, tècnics, directors, realitzadors, etc.). S’hi recullen tant el sou com els costos de la Seguretat Social. Col·laboradors: són les persones que realitzen alguna tasca ocasional o continuada en la producció dels programes. Disposen d’un contracte de col·laboració i acostumen a tenirla consideració laboral d’autònoms. Són els crítics, els comentaristes, els especialistes, els tertulians, etc. Proveïdors externs: departament que inclou les factures de les productores que venen programes a la nostra emissora, ja sigui en règim de producció aliena o de coproducció. També hi figuren les despeses ocasionades per la contractació d’agències de notícies i d’altres proveïdors decontinguts, com per exemple els dels serveis en línia via Internet. Premis i promocions: apartat dedicat a les quantitats de diners pagades en concepte de premis oferts pels programes o de promocions especials dutes a terme per l’emissora. Operacions externes: també conegudes com a despeses de retransmissions exteriors i fan referència a les despeses que ocasiona la retransmissió de partits defutbol, concerts i actes diversos, així com per a la realització de programes que es fan fora de l’estudi (per exemple per la diada de Sant Jordi, en el cas d'una retransmissió excepcional des d'una universitat o escola, etc.). Participació en les despeses generals: algunes emissores fan el que s’anomena “comptabilitat analítica”, que vol dir que carreguen a cada departament una part dels costosgenerals (llum, aigua, telèfon...) en funció d’algun criteri predeterminat com ara el nombre de persones, l’espai que ocupen, el consum energètic, etc. Intercanvis: Són totes aquelles activitats que paga un patrocinador a canvi de publicitat gratuïta a l’emissora per l’import equivalent. Tot i que és una partida que aparentment no té cost per a l’emissora es reflecteix igualment al pressupost. Tots...
tracking img