El mercat elèctric

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 11 (2596 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. Introducció:

El mercat elèctric és un mercat on els últims anys ha patit una creixent demanda fins a representar més de la novena part de l’energia consumida al món.

El sector elèctric a Espanya, com ha passat a la majoria de països europeus, ha estat un sector regulat des de l’administració per mitjà
d’un sistema integrat per a tot el territori. Els principis bàsics sobre els quals haoperat el sector elèctric han estat:

- Tarifa única en tot el territori establerta pel govern.
- Planificació estatal d’instal·lacions de producció i de transport.
- Marc compensatori dels costos de les empreses elèctriques.

Fins al recent procés d’integració empresarial, la major part de la producció i de la distribució del sistema era realitzada per grans empreses decicle complet com Fecsa, Enher, lberdrola, Unión Elèctrica Fenosa, Hidroelèctrica del Cantàbric, etc. Red Eléctrica de España SA es la companyia encarregada de transportar l’electricitat a tot el país i de fer l’explotació unificada del sistema elèctric.

La intervenció administrativa en el sector es fonamentava en el marc legal estable (Reial Decret 1538/87), que garantia la viabilitat econòmicafutura de les empreses elèctriques mitjançant una política de tarifes elèctriques, d’estandardització de costos i d’ingressos de cada empresa elèctrica, i la compensació dels desequilibris econòmics entre empreses.

A partir del 1998 i seguint directrius de la comunitat europea s’ha d’alliberar el mercat elèctric espanyol, tal i com han fet altres països de la comunitat europea.

2. Mercato Consumidor a tarifa integral (mercat regulat):

Són aquells consumidors que contracten la electricitat a la mateixa empresa que l’hi subministra físicament, es a dir, la seva distribuïdora, a un preu fixat per el govern.
Funcionament:
La cadena del subministrament elèctric en el mercat a tarifa.
La figura següent mostra de manera simplificada als agents que intervenen en el subministramentde electricitat als consumidors a tarifa integral.
Per una banda, es representa el flux físic de la electricitat, des del productor fins el consumidor, passant per las xarxes de transport i distribució, i per altra banda, es representa el flux econòmic entre els agents.
En el mercat a tarifa, el consumidor subscriu amb el distribuïdor una pòlissa d’abonament, pagant una tarifa integral quecobreix la totalitat del subministrament elèctric.
[pic]
Font :cne.es/elegibilidad/index.asp
- Productor:

Es tracta d’una activitat liberalitzada exercida en règim de competència. Els generadors són agents que es dediquen a la producció d’electricitat. Les empreses generadores tenen diverses possibilitats per vendre l’electricitat que produeixen com per exemple presentar ofertes de venda almercat a l’engròs organitzat (pool) o establir contractes bilaterals amb els agents compradors d’electricitat.

- Transportista:

Es tracta d’una activitat regulada els ingressos de la qual són fixats pel govern i que està integrada per les xarxes que condueixen l’electricitat llargues distàncies des de les centrals elèctriques fins a les xarxes de distribució.

Les xarxes de transport sónaquelles amb tensions de 400 i 220 kV.
La gestió tècnica de la totalitat de la xarxa de transport correspon a Red Electrica de España (REE).

- Distribució:

Es tracta també d’una activitat regulada, els ingressos de la qual són fixats pel govern i que està integrada per les xarxes que condueixen electricitat a nivell regional des de les xarxes de transport fins als consumidors.

Les xarxes dedistribució són aquelles amb tensions inferiors als 220 kV. Els distribuïdors tenen a més la funció d’adquirir i facturar l’electricitat per als consumidors a tarifa que són aquells preus màxims establerts pel govern.

- Client:

Els clients o consumidors a tarifa contracten l’electricitat amb la mateixa empresa que se li subministra físicament, és a dir, la seva distribuïdora, a un preu fixat...
tracking img