El pedagog en els eaia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1379 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. INTRODUCCIÓ
Aquest treball tracta de la funció que tenen els EAIA i més específicament el rol que desenvolupa el pedagog en aquesta entitat. Els equips d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA) estan formats per psicòlegs, pedagogs, treballadors socials, educadors socials i assessors jurídics. Els EAIA reben els casos en situació de desemparament o en risc1 d'estar-hi, ho detecten elsserveis socials bàsics, les instàncies judicials o policials o la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Aquests fan el diagnòstic2, la valoració dels infants i del seu entorn sociofamiliar, i proposen les mesures més adequades per a cada cas. Tot això ho fan mitjançant un treball interdisciplinari. 3 A nivell general podem dir que la funció que té el pedagog en aquesta ésrecollir tota la informació, examinar, explorar i valorar les circumstàncies, situació i necessitats de l’Infant o adolescent per a emetre un informe diagnòstic interdisciplinari que possibiliti l’elaboració de la proposta de mesura més adequada.
1 El Decret de creació dels EAIA “entén per alt risc social la situació per la qual un menor es troba en un ambient sociofamiliar que incideix negativamentsobre la seva personalitat i que, atesos els dèficits socials que hi concorren, fan preveurel’emergència i el desenvolupament de conductes asocials”
2 Entenem que el diagnòstic de maltractament és un procés d’avaluació dinàmic i interactiu, acotat en el temps, que ha de permetre prendre decisions per establir les orientacions i mesures protectores més adients a les necessitats de l’infant il’adolescent
3 el conjunt de professionals de les diferents disciplines treballen amb un mateix objectiu, estan igualats en les seves aportacions, però alhora diferenciats en el tipus d’informació i intervenció, amb una perspectiva comuna d’elaboració i integració de les diferents aportacions.
4
2. QUIN ÉS EL PAPER DEL PEDAGOG /A EN AQUEST ÀMBIT. PUNTS FORTS I PUNTS FEBLES.
Segons el departament debenestar social i ciutadania de la Generalitat de Catalunya les funcions que té el pedagog en els EAIA són:
2.1 Funcions del pedagog en relació amb l’Infant i l’adolescent.
• Realitzar el diagnòstic pedagògic de l’Infant o adolescent en la seva realitat social, familiar i escolar.
• Fer una valoració pedagògica inicial de l’Infant o adolescent en la seva estada i evolució.
• Recollir l’historialescolar i conèixer el procés d’escolarització. Fer el contacte amb les escoles de procedència per tal de recollir els antecedents i la informació de la seva realitat escolar.
• Valorar el desenvolupament global del nen/a o adolescent a nivell cognitiu i a nivell social.
• Valorar les aptituds bàsiques i capacitats per a l’aprenentatge.
• Determinar el nivell real d’aprenentatges de l’infant oadolescent I l’adequació o no al seu nivell escolar.
• Determinar conjuntament amb el tutor i la resta de l’equip el moment d’inici d’escolarització de l’infant o adolescent una vegada estigui en el centre.
• Valorar els hàbits d’estudi, els interessos, les motivacions i les actituds.
• Valorar les possibilitats d’adaptació i integració a una dinàmica escolar o l’existència de necessitatseducatives especials i si són susceptibles de recurs especial.
• Explorar habilitats socials de l’infant o adolescent.
• Identificar els valors educatius de l’entorn social de l’infant o adolescent i la seva influència (ètnia, raça, cultura, barri).
• Analitzar els processos de socialització de l’infant i l’adolescent en funció de cada grup d’edat.
5
• Realitzar orientacions escolars, laborals iformativa de l’infant o adolescent.
• Valorar tipologia i necessitats de les activitats de lleure.
• Gestionar la formació i assessorar el recurs més adient per l’infant i l’adolescent.
• Orientar i fer les propostes per a millorar les dificultats detectades des de l’escola o el tutor en quan a la utilització d’estratègies educatives.
• Fer derivacions a serveis externs dins de l’àmbit de...
tracking img