El pueblo

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1158 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
D- Criteris pedagogics

Les corrents pedagògiques son lineas d’investigacio sobre la forma més convenient d’ enfocar l’educació i formació de les persones.
Aquestes han estat suggerint al llarg de la història al mateix temps que les necessitats educacionals de la població han anat canviant.

Cada corrent pedagògica afirma que el seu metode d’enfocar l’ensenyança es el mes adecuat peraconseguir al maxim rendiment i aprenentatge de l’alumnat.
Les corrents pedagògiques que podem descobrir a n’aquesta pel·lícula son les següents:

Una seria la corrent de Pedagogía Libertaria que havia començat a Espanya a finals del segle XIX i que ara en la II Republica i després de la Dictadura de Primo de Rivera tornara resurgir a les escoles espanyoles. A aquesta pel·lícula el mestre opta per unensenyament on el nin opina sobre les actituts i accions dins l’aula. Amb aquesta forma d’actuar el professor vol arribar a que els nins actuien de forma democratica a dins la societat i a dins l’escola.
Un altre corrent que es pot veure dins la pel·lícula son els principis de l’Escola Nova. El principi que podem veure a la pel.licula es la escola situada en la vida, els aprenentatges que fanels alumnes a la pel.licula es centren en lectures pero tambe hi podem veure situacions de la vida cuotidiana. Per tart, el professor ensenya a viure a partir de l’escola.
També a dins la pel·lícula es pot veure un trasfons paidocentrisme on el nin es el centre d’interes de l’aprenetatge i de l’ensenyança. El mestre ens dona a coneixer el nin com un infant i no com un adult empatit, cosa que fanalguns pares dels nins com per exemple Don Avelino que a canvi de pegar al fill li donara pollastres. Dins la pel·licula tambe es veu plasmat el principi d’activitat “d’aprendre fent” mesclat amb el principi de l’escola naturista, ja que van a aprendre al camp. De la mateixa manera el mestre aporta un esperit solidari deixant de costat les rivalitats i el sentit del ridicul. Això es veu molt claren l’escena dins l’aula del primer dia de classe de Moncho. Un altre principi de l’escola Nova que es veu molt clarament a la pel.licula es el rol del mestre, ja que veim un mestre que vol donar confianza, llibertat i autonomia als nins. Es un mestre que valora molt l’educacio per a la vida i intenta que l’altre gent també ho fassi.
L’escola Nova doncs, te uns principis pedagogics basats enl’individualitzacio, la socialitzacio i la globalització. Des del punt de vista social podem fer referencia en els centres d’interès, socials i del mon que envolta l’escola d’aquest poble gallec.
Des del punt de vista individual, s’apliquen conceptes de l’ensenyança individualitzada ja que els nins son diferents amb actituts i aptituts aixi com en reaccions afectives. Per tant, la llei de llibertat del’individualitzacio ha de tenir tots aquests factors en conte. El mestre a la pel·licula ho va desenvolupant a partir dels principals personatges de l’aula com en Moncho i altres. Dins aquest principi d’individualitzacio el mestre ha de respectar als seus alumnes i aixi es demostra a la pel·lícula independetment de les seves aptituts com alumnes.
El principi de globalització fa referencia a laforma com el nin percebeix el mon. El nin d’aquest poblet de Galicia, com es clar, no viu el dia a dia amb asignaturas si o que ho viu de forma global amb uns interessos i unes preocupacions i es aixi com el mestre enfoca el seu ensenyament, a partir de vivencies del nin ensenya diferents coneixements. Dins aquest aspecte global destaca a n’aquesta pel·lícula una classe de ciencias naturals que esfa al camp, on estudien diferentes especies vegetals i animals centran-se notablement en les papallones.

E- Finalitats socioculturals de l’educacio en la II Republica
El que pretenia la II Republica era que tots els nins d’Espanya poguessin anar a l’escola de primària gratuitament, on aprenguessin les primeres lletres,també a escriure, a calcular aixi com aspectes socials de la vida....