Els dos hemisferis

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (614 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ACOMPANYAMENT DE PROCESSOS DE DESENVOLUPAMENT COGNITIU
Si analitzem els procediments de la persona formadora per acompanyar processos de desenvolupament cognitiu i de construcció de nouconeixement, observem una sèrie de variables a tenir en compte :

LA TEMPORITZACIÓ

La temporització de les activitats dissenyades té una sèrie conseqüències pedagògiques

• El temps dedicatdeterminarà el tipus de coneixement que volem fer aflorar (menys temps activarà el nostre coneixement més espontani; més temps donarà lloc a una reflexió més conscient i minuciosa)

• El temps marca lamanera d’enfrontar la tasca, descriu el marc d’actuació, atorga responsabilitat als participants de com han d’actuar (se’m demana ser sintètica o més exhaustiva?)

• El temps té un valorideològic. El temps dedicat ens informa de la importància que atribuïm de l’activitat.

EL FORMAT

En les activitats d’aprenentatge queda definit el format que volem que adopti la plasmació delconeixement. El format no és quelcom indiferent, ja que actua com a estímul i fa aflorar un tipus o altre de coneixement. La manera com plasmen el coneixement intern donarà lloc a processos cognitiusdiferents, es per tant interessant jugar de manera conscient amb diferents formats:

- pluja d’idees

- text escrit

- llistat

- mapa conceptual

- ...

A través de lesrepresentacions gràfiques es pot anar modelant i plasmant el procés de construcció de coneixement personal i compartit.

EL LLENGUATGE

En el procés de plasmació del coneixement també hi juga unpaper decisiu el tipus de llenguatge que usin. Per a activitats que pretenen fer emergir la Gestalt sembla més adequat l’ús del llenguatge metafòric, que permet un acostament més holístic, que recullles vivències, no només des d’un punt de vista racional, sinó també a partir de les emocions. El llenguatge verbal és de naturalesa més analítica i no permet tant fàcilment plasmar visions més...
tracking img