Els nous usos del castanyer

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2032 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ELS NOUS USOS DEL CASTANYER
Blanca Tubella Tutors: Neus Puy i Pere Navarro

Paraules clau: aprofitament de biomassa, tanins, usos del castanyer, química verda, recursos forestals, silvicultura.

RESUM
El present projecte de final de carrera de Ciències Ambientals estudia els usos actuals del castanyer (Castanea sativa) amb la finalitat de trobar nous usos per a aquesta espècie i depotenciar la recuperació de les masses de castanyer catalanes. Aquest objectiu s’assolirà mitjançant una recerca bibliogràfica exhaustiva, la realització d’enquestes a empreses que tractin amb productes del castanyer i amb sortides al camp per veure l’estat actual de les castanyeredes catalanes, donada la seva afectació per diverses patologies i per l’abandonament que han patit. Una vegada coneguda lasituació del castanyer i dels seus productes, es realitzarà un anàlisi de la viabilitat econòmica dels possibles nous usos d’aquest arbre, un anàlisi DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats), i el balanç energètic de l’explotació dels seus recursos forestals.

Palabras clave: aprovechamiento de biomasa, taninos, usos del castaño, química verde, recursos forestales, silvicultura.RESUMEN
El presente proyecto de final de carrera de Ciencias Ambientales estudia los usos actuales del castaño (Castanea sativa) con el fin de encontrar nuevos usos para esta especie y de potenciar la recuperación de las masas de castaño catalanas. Este objetivo se logrará mediante una búsqueda bibliográfica exhaustiva, la realización de encuestas a empresas que traten con productos del castaño ycon salidas al campo para ver el estado actual de las masas de castaño catalanas, dada su afectación por diversas patologías y por el abandono que han sufrido. Una vez conocida la situación del castaño y de sus productos, se realizará un análisis de la viabilidad económica de los posibles nuevos usos de este árbol, un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades), y el balanceenergético de la explotación de sus recursos forestales.

1

Key words: use of biomass, tannins, uses of sweet chestnut tree, green chemistry, forest resources, forestry.

ABSTRACT
This Environmental Sciences project studies the current uses of the sweet chestnut tree (Castanea sativa) in order to find new uses for this specie and enhance the recovery of the sweet chestnut tree inCatalonia. This will be achieved through an exhaustive bibliographic research, surveys to companies dealing with products of this tree and visits to the field to see the current state of the masses of the Catalan sweet chestnut tree, given their involvement in diseases and the abandonment that they have suffered. Once known the state of the sweet chestnut tree and its products, an analysis of the economicviability of potential new uses of this tree, a SWOT analysis (Strengths, Weaknesses, Threats, Strengths and Opportunities), and an energy balance for the exploitation of their forest resources will be made.

INTRODUCCIÓ
Aquest projecte de final de carrera de Ciències Ambientals és fruit d’un conveni entre l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals i el Centre Tecnològic Forestal deCatalunya emmarcat dins d’un estudi per la recuperació de les castanyedes a Catalunya. Aquesta recuperació de les castanyeredes, sorgeix fruit del conveni entre el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i la Diputació de Barcelona amb el patrocini de l’Obra Social la Caixa, per al desenvolupament del Pla de gestió integral per a la conservació dels sistemes naturals de la Xarxa de Parcs Naturals de laDiputació de Barcelona. No és només la voluntat de recuperar les masses de castanyer catalanes, sinó de poderne fer un ús i que siguin viables per un desenvolupament rural sostenible amb el medi. Originàriament, el castanyer (Castanea sativa) prové de Kastanas, antiga ciutat de Grècia situada a l’actual Turquia i coneguda avui en dia com a Kastanania. L‘introduïren a Europa occidental els romans...
tracking img