Els permisos retribuïts

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (523 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Causa o motiu
Matrimoni. Es recull la possibilitat del permís a les parelles de fet inscrites al Registre de parelles de fet o d’unions estables de parella. Naixement d’un fill o malaltia greu,accident, mort o intervenció quirúrgica sense hospitalització i que requereixi repòs domiciliar, de parents fins el segon grau de consanguinitat o afinat. Trasllat de domicili. Per complir un deureinexcusable de caràcter públic i personal, inclòs votar i pel temps indispensable. Tots els membres de les meses electorals. Si el compliment d’un deure passa a més del 20 % en un període de 3 mesosl’empresa pot passar a la situació d’excedent forçós aquell treballador. 1 o més representants sindicals que participin en comissions negociadores de convenis col·lectius, (que l’empresa estigui afectada).Treballadores per lactància d’un fill menor de 9 mesos.

Durada
15 dies naturals.

2 dies naturals o 4 si s’ha de desplaçar.

Un dia. Per anar a votar es disposa d’entre 4 i 6 hores. Per assistira un judici en condició de jurat o testimoni, el temps indispensable. Per estar convocat a romandre en una mesa electoral, tota la jornada i el dia posterior te dret a una reducció de 5 hores dejornada. Es pot disposar del temps necessari.

Permís per desplaçament.

Cerca d’ocupació per l’extinció del contracte per causes objectives. Impossibilitat de mostrar serveis, quan l’empresari tardi adonar-vos feina per un impediment que sigui culpa seva. Temps de presència, el treballador es trobi a disposició de l’empresa. Per gestació. Casos de defunció o mort de mare o fill.

Dret a 1 horad’absència de treball, aquest temps es pot substituir per una reducció de jornada de mitja hora o acumularlo en jornades completes. El treballador a tingut que desplaçar-se a una població diferent dela seva habitual, per menys d’un any. Te dret per cada 3 mesos de desplaçament 4 dies laborables d’estada al seu lloc d’origen. 6 hores setmanals durant 30 dies de preavís. Els temps que duri...