Empresa

Páginas: 4 (848 palabras) Publicado: 18 de noviembre de 2010
Empresa: Unitat d’organització dedicada a activitats industrials, mercantils o de
prestació de serveis amb finalitats comercials.
Unitat que reuneix un seguit de factors de producció, queadministra i gestiona per
produir bens i serveis que són comercialitzats en el mercat.
L’activitat empresarial genera riquesa, que es pot mesurar pel valor afegit (diferència
entre el valor monetari delsbens i serveis comercialitzats i el valor monetari dels factors
productius emprats)

.- Empresa com a Sistema: l’anàlisi de l’empresa com un sistema permet descriure el
seu funcionament.
Sistema:és un tot orgànic format per una sèrie d’elements que estan coordinats segons
unes lleis i procediments i contribueixen a un determinat objectiu.
L’empresa és un sistema artificial i finalista(dissenyat per l’home per assolir certs
objectius), obert (rep influències i influeix en el seu entorn). L’activitat de l’empresa s’ha
d’adequar a l’entorn

Entorn: Factors externs a l’empresa (nocontrolats per l’empresa) que poden
influir en la seva marxa i rendiment.
.- Entorn pròxim: Incideix d’una manera directa i immediata sobre l’empresa
(competència, proveïdors, clients, subministradors,entitats
financeres, administració públiques, sindicats).
.- Entorn general: Incideix d’una manera més indirecta i menys rellevant
(factors econòmics, demogràfics, socioculturals, polítics,
legals,tecnològics)

Empresa i creació de valor
El resultat del esforç col.lectiu que implica l’empresa és la creació de valor
econòmic, valor que s’ha d’entendre com la diferència entre el beneficiobtingut
pels clients del consum de productes i serveis produïts per l’empresa i el cost
incorregut per l’empresa en la producció d’aquests productes i serveis. L’empresa
només s’apropia d’una partdel valor econòmic que genera (valor afegit)
Valor Econòmic = Benefici percebut pel Client – Cost incorregut per l’empresa
Valor Afegit = Valor Monetari dels bens i serveis – Cost incorregut per...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Empresas
  • Empresa
  • Empresa
  • Empresas
  • Empresa
  • Empresas
  • Empresa
  • Empresa

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS