En una tierra salvaje

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2189 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Introducció
L'antropologia, al llarg de la història ,s'ha preocupat per l'estudi de les diferents cultures existents i la seva manera d'entendre el món, la realitat i les relacions.
És cert que durant el seu desenvolupament i fins arribar a assentar-se com una disciplina més amb l'ésser humà com a objecte d'estudi , ha passat per diferents etapes, que l'ha portat des del treball en beneficide la colonització, fins al treball en benefici del saber, conèixer i comprendre. A la llarga, però, s'ha constituït com la disciplina científica de la cultura i el seu mètode de treball s'ha caracteritzat per la interacció cultural com a mitjà per elaborar un anàlisi, i en definitiva, una etnografia , a partir d'un procés de recopilació de dades. Aquesta recopilació, es fa possible a partir delmètode etnogràfic, que promou la convivència a llarg termini entre investigadors i subjectes d'estudi, en l'anomenat treball de camp.
A partir de l'anàlisi del film “In a savage land”,del director australià Bill Benet, podem analitzar i observar de manera força patent quins són els passos i les tècniques d'aquest procés de recollida d'informació per elaborar una etnografia, així com també quinessón les diverses dificultats i conseqüències que es poden donar en el procés d' aquest mètode, ja no sols per als investigadors, sinó també per als subjectes d'estudi, tenint en compte que la convivència sempre demana una implicació i proximitat, que, en un grau massa elevat o massa indiferent, pot esdevenir l'origen de diverses problemàtiques.
L'ideal del treball de camp es caracteritza perl'observació participant de l'antropòleg en la comunitat que es vol estudiar. Aquest observació participant es du a terme a partir d'una observació exhaustiva, així com una implicació en el tarannà de la vida comunitària i l'interrelació amb els subjectes d'estudi per tal de poder transmetre e intercanviar idees sobre la seva cultura.

Sinopsi.
“In a savage land” , explica la història d'una joveparella d'antropòlegs amb cert èxit, que decideixen viatjar fins a Nova Guinea, i en concret a les illes de Torbriand per tal d'elaborar una monografia sobre el significat del comportament social i el significat de les pràctiques sexuals dels nadius. Durant el seu treball de camp, la parella es trobara amb no poques dificultats que determinaran a la llarga els seus camins en endavant.Context.
Pel que fa al context històric, cal assenyalar que el film es situa pels voltants de 1941 i en plena Segona Guerra Mundial. Una etapa que arrossegava encara restes del colonialisme (ja que les illes Trobriand havíen estat colònies britàniques i alemanyes), i on sorgien tota classe de nacionalismes que defensaven la cultura nacional com a cultura vàlida i rebutjaven qualsevol intrusió en lamateixa, partint de certs supòsits de superioritat que situen a la cultura nacional en un lloc privilegiat en relació amb d'altres cultures.
Les diferents visions sobre la cultura i el seu valor, es fa patent a partir dels diferents personatges que habiten la illa , les relacions que estableixen i els pròposit de cada un d'ells en relació amb la vida indígena. Uns s'aprofitaran de la seva posicióper a fer-los persones al seu servei, d'altres intentaran cristianitzar-los, etc. Cal destacar, però, que el context històric, promourà certa reticència a la presència i visió dels antropòlegs pel que fa al tractament de la cultura i els seus mètodes de conèixer-la sense pretensió de modificar-la.

Personatges.
Per una banda, trobem al missioner cristià, el qual s'atribueix el mandat decivilitzar i salvar als indígenes a traves de la cristianització. La seva actitud, és pròpia també de l'aculturació o l'universalisme religiós, que sota l'atribut d'universal, pretén fer a tothom creient de les seves creences e intentarà amb tots el mitjans possibles (inculcar la pràctica de vestir el cos, fonamentar els rituals religiosos propis del cristianisme, etc)que els nadius adoptin unes...
tracking img