Enderroc

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 46 (11457 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto


DEMOLICIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES 1

MEMÒRIA DESCRIPTIVA 3
1 ANTECEDENTS: 3
2. MOTIVACIÓ: 3
3. CARACTERÍSTIQUES DE L'EDIFICACIÓ A ENDERROCAR: 3
4. SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA A ENDERROCAR 4
5. VOLUM DE L'EDIFICACIÓ A ENDERROCAR 4
6. SOLUCIÓ ADOPTADA 4
7. CONDICIONANTS CONSTRUCTIUS 4
8. CONDICIONS CONSTRUCTIVES DE LES EDIFICACIONS COLINDANTS 49. PROCEDIMENT PER REALITZAR LA DEMOLICIÓ 5
10. PROCÉS: 7
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 10
GESTION DE RESIDUOS 11
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 15
1. DADES DE L'OBRA 15
2. DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 15
3. COMPLIMENT DEL RD 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 16
4. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANTL'EXECUCIÓ DE L'OBRA 16
5. IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 18
6. RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS 19
7. PRIMERS AUXILIS 20
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 21
CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 22
CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 24
AMIDAMENT I PRESSUPOST 31

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

DEMOLICIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES

1. ANTECEDENTS:1. EMPLAÇAMENT:
PROMOTOR:

1. REPRESENTANT:
DOMICILI:
DOMICILI:

2 MOTIVACIÓ:

La present demolició té com a objecte la posterior construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres.

3 CARACTERÍSTIQUES DE L'EDIFICACIÓ A ENDERROCAR:

L’antiguitat de l’edificació a enderrocar és d’uns cinquanta anys.

L’edifici es desenvolupa en planta baixa.L'edificació que es projecta enderrocar s’ha construït amb els següents materials:

ESTRUCTURA:
▪ Estructura unidireccional de parets de càrrega, bigues primàries de suport, i biguetes prefabricades.
▪ El sentit de la càrrega dels sostres és perpendicular a la façana.

ENVOLVENT:
▪ Coberta inclinada amb teula aràbiga i coberta plana transitable.
▪ Façanes de 30 cmde totxo per a revestir.
▪ Revestiment de les parets exteriors amb arrebossat monocapa (façana principal) i amb morter de ciment Pòrtland i pintura (façana posterior).
▪ Fusteria exterior de fusta i alumini.

ACABATS INTERIORS:
▪ Paviment interior ceràmic.
▪ Fusteria interior de fusta pintada.
▪ Revestiment de les parets interiors amb guix blanc ipintura.4 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA A ENDERROCAR

La superfície construïda és de 71,91 m² aproximadament.

5 VOLUM DE L'EDIFICACIÓ A ENDERROCAR

El volum de l'edificació a demolir és de 254,32 m³.

6 SOLUCIÓ ADOPTADA

Amb caràcter general, podem considerar que els treballs de demolició són els que comporten major risc, per la qual cosa han de ser objecte d’una cura especial, en elplanejament i en l’elecció del sistema per realitzar la demolició, així com l’encarregat i personal que l’han d’executar.
La demolició consistirà a desfer la totalitat de l'edificació existent sense deixar vestigis de les mateixes.

7 CONDICIONANTS CONSTRUCTIUS

Com s’ha d’actuar sobre una edificació entre mitgeres, el desmuntatge i la demolició del mateix requereix una cura i atencióespecial.

8 CONDICIONS CONSTRUCTIVES DE LES EDIFICACIONS COLINDANTS

Els dos edificis colindants, es desenvolupen en planta baixa i planta pis, i es troben en bon estat de conservació.

L’edifici de la dreta té aproximadament de 30 anys, mentre que l’edifici de l’esquerra té una antiguitat inferior als 20 anys.

L'edifici a demolir no té planta soterrani.

Donat l'estat de l'edifici aenderrocar, estimem que la seva cota de fonamentació es troba a un nivell superior als l'edifici colindants.

Totes aquestes consideracions, són hipòtesis, que hauran de ser ratificades i testades en el procés controlat de demolició de l'edifici.

9 PROCEDIMENT PER REALITZAR LA DEMOLICIÓ

La demolició s’executarà d’acord amb les disposicions i normes vigents que siguin d’aplicació, així...
tracking img