Energia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2493 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de agosto de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
ENERGÍA EÒLICA

1.- FONT D’ENERGÍA

L’energía eòlica es l’energía obtinguda del vent, es a dir l’energía cinètica generada per efecte de les corrents d’aire.
El vent es genera per causa de l’escalfament no unoforme de la superficie terrestre per part de la radiació solar.
Aquesta diferència entre la temperatura de l’aire produeix l’elevacó de l’aire calent i l’enfonsament de l’aire fret.Cuan l’aire fret es mou per ocupar l’espai que deixa l’aire calent que s’eleva, es propduix el vent.
D’aquesta manera, es podría dir que la font d’energia que s’utilitza en l’energóa eòlica es l’energía del sol.

2.- COM ES PRODUEIX L’ENERGIA.

Com ja he explicat al punt anterior, l’energía es produeix utilitzant l’energía cinètica del vent.
Cuan parlem d’energía eòlica, el que es fa enconvertir aquesta ennergía cinètica del vent en energía mecànica.
Desde molt antic s’aprofita el vent com a font de energía, desde el vaixells moguts a vela, o els molins de vent pero moldre el grà.
En la actualitat, els molins s’utilitzen per aconseguir energía elèctrica i es diuen aerogeneradors. Hi ha dos tipus principals d’aerogeneradors, els d’eix horitzontal y el de eix vertical.
ElsGeneradors d’eix vertical son el Savonius i el Darrieus.

Aerogenerador Savonius Aerogenerador Darrieus

Els generadors d’eix horitzontal es el aerogenerador de pales.
En el nostre pais, s’acostuma a fer servir els de eix horitzontal.

Aerogenerador de pales

3.- COM ES TRANSFORMA L’ENERGÍA PRODUÏDA EN ENERGÍA ELÈCTRICA

L’energía eòlica es transforma en energía elèctrica permitja d’un aerogenerador.
La força del vent es captada per una helix, normalment de tres pales, que fa moure un rotor, que transforma l’energía del vent en energía mecànica giratoria de l’eix principal.
Mitjanant una caixa d’engranatges, anomenada multiplicador, es tranmsforma la velocitat de l’eix principal a la velocitat de gir adecuada pel generador elèctric.
El generador elèctric, normañmentun generador asíncron (generador d’inducció), és el encarregat de convertir, finalment, l’energía mecànica en energía elèctrica de corrent altern.
Per poder aprofitar aquesta energía elèctrica, s’ha de contrlor molt bé, tant la potencia com les revolucións a que gira el generador, a fí que la freqüèbcia estigui perfectamen sincronitzada amb la de la xarxa elèctrica, que ha Espanya es de 50 Hz.Parts d’un aerogenerador

4.- PARTS I FUNCIONAMENT D’UNA CENTRAL EÒLICA

Una Centraa eòlica, o un Parc eòlic, esta format per un conjunt d’aerogeneradors. Cada aerogenerador esta fomat per els següents elements:

a) Rotor: Normalment format per tres pales que s’uneixen al eix per mitja d’una boixa. Es un element funamental de l’aerogenerador, ja que es el encarregatd’extreure l’energía del vent y tranformarla en energía cinética. També tenen molta importancia els mecanismes situats a la boixa que camvíen l’àngle de les pales en funció de la intensitat del vent, ja que son els encrregats de copntrolar la velocitat de gir i de frenar el rotor en casos de vents molt forts.

Detall de la boixa d’un aerogeneradorb) Naveta: És l’element construït de material lleuger situat damunt de la columna y que conté el mecanismes mecànics, electrònics i de control de l’aerogenerador. Parts:
* Multiplicador: Per poguer transformar l’energìa rotacional obtinguda de l’helix, és necessari un número elevat de revolucións. Comno es posible que le ha¡elix girin a aquesta velocitat, es va idear un mecanisme format peruna serie de engranatges per augmentar les revolucions.
* Generador: Es tracta d’un generador elèctric, un generador asíncron, normalment un alternador.
* Elements de frenada: Encara que la velocitat es regula per mitja de l’angle de les pales de helix, també s’incorpora un fré, nomalnent un fré de disc.
* Emelemnts de control electrònic.

Per que la obtenció de energía eòlica...
tracking img