Enfocament preventiu de problemes escolars

Páginas: 8 (1933 palabras) Publicado: 4 de mayo de 2011
TEMA 34: ENFOCAMENT PREVENTIU DELS PROBLEMES ESCOLARS I D’APRENENTATGE.GRUPS DE RISC I RECURSOS COMPENSATORIS.

1.INTRODUCCIÓ

La prevenció és un criteri pedagògic present en la pràctica educativa i ens poden permetre anticipar-nos a possibles desajustaments i per tant ser útils per a evitar “problemes escolars”.

Des d’una perspectiva psicopedagògica més els condicionants amb els que estroba l’enfocament preventiu poden generar uns resultats no satisfactoris.
Des d’una perspectiva psicològica els problemes d’aprenentatge i adaptació que es fa important revisar els currículums dels alumnes i les alumnes.

Quan arriben a l’ESO els alumnesja vénen amb “l’etiqueta” i per tant els ja detectats i valorats tindran ja establida una intervencio psicopedagògica compensadora.

Laintervenció psicopedagògica a l’IES hauria de ser sobretot prevenció.L’enfocament preventiu que pensem exposar es fonamenta en l’actual model curricular basat en la concepció constructivista.
A més ho argumentem en que la prevenció ha de recolzar-se en la correcta planificació de tots els recursos que proposa el model curricular actual, per a desenvolupar la pràctica educativa.

2.RELACIÓ DEL TEMAAMB ELS ELEMENTS NORMATIUS

En els articles 63 a 67 de la LOGSE, títol V, es fa referència a les compensacions de les desigualtats en l’educació per tal de fer efectiu el principi d’igualtat del dret a l’educació.

En l’article 64 es vinculen l’acció preventiva i compensatòria amb alumnes la procedència dels quals sigui un obstacle per accedir a l’educació obligatòria i el progrés posterior;esparla de baix nivell de renda, d’origen geogràfic i qualsevol altra circumstància.

El Reial Decret 1174/83 sobre educació compensatòria.

En les orientacions als EAP i als professors de suport figuren la intervenció primerenca i preventiva en els problemes d’aprenentatge.Vegeu línies bàsiques dels EAP i Decret 1/7, 1984, 17-4.(Les indicacions en el territori MEC per als Departamentsd’Orientació van en el mateix sentit).

3.DESENVOLUPAMENT DEL TEMA

1.LA PREVENCIÓ COM A ENFOCAMENT SOCIAL
2.FONAMENTS DE L’ENFOCAMENT PREVENTIU DELS PROBLEMES ESCOLARS Y D’APRENENTATGE
3.PROGRAMES DE PREVENCIÓ
4.GRUPS DE RISC
4.1.RECURSOS COMPENSATORIS
4.2.PROGRAMA DE COMPENSATÒRIA

1.LA PREVENCIÓ COM A ENFOCAMENT SOCIAL

La prevenció es veu cada vegada més afavorida per l’administració.Són mésles estratègies que s’utilitzen per informar la societat, a través dels mitjans de comunicació sobre diversos aspectes que són d’actualitat i poden comportar problemàtiques i riscos a alguns grups com serien:
-la salud
-l’educació sexual
-l’educació ambiental
-l’educació pel consum

La prevenció redueix el grup de risc i evita problemes.

2.FONAMENTS DE L’ENFOCAMENT PREVENTIU DELSPROBLEMES ESCOLARS Y D’APRENENTATGE

L’enfocament preventiu no espera la introducció de la demanda de forma explícita per iniciar la intervenció sinó que s’avança a la possible aparició del problema millorant les condicions existents.

Baker i Shau(1987) ofereix un model de prevenció quan ja s’ha manifestat el problema i es pretén reconduir-lo a través del diagnòstic el tractament i l’assessorament al’individu afectat, als pares i a l’escola si es tracta d’un problema escolar.

Característiques de l’enfocament preventiu:
-s’ha de fer durant tota la vida
-implica molts estaments de la societat
-en alguns moments depén quins aspectes prenen una rellevància més important,per exemple a l’adolescencia l’educació sexual.
-permet als individus desenvolupar estratègies per afrontar situacionsdifícils
-té una intenció clara i manifesta per la qual es desenvolupen activament programes de prevenció.

FONAMENT CONSTRUCTIVISTA

Entenem que l’opció preventiva es basa en :

-la concepció piagetiana:essers actius que es mouen per a trobar un equilibri.
-el processament de la inforamció es dinàmic.
-la teoria d’Ausubel de l’aprenentatge significatiu.
-el marc sòcio-històrics de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Enfocament cientificoracional
  • Oce organització de centres escolars
  • De Problemas A Problemas
  • El problema
  • Problemas
  • Problemas
  • Problemas
  • Problemas

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS