Equilibrio liquido vapor

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (779 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 17 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1.Objectiu
S’ha de construir experimentalment un diagrama d’equilibri líquid vapor, en un sistema ternari a pressió atmosférica i a una temperatura de 10°C. ( Els components a estudiar són l’acetatd’etil, l’etanol i l’aigua.
2. Descripció i operació
L’equip consta de 6 erlenmeyers agitats i submergits en un bany d’aigua, el qual està dotat de termòstat que permet regular la temperatura. Pertal d’analitzar la mostra l’aparell utilitzat és un cromatògraf de gasos (He), en el qual se li introdueix una quantitat de 2μl amb una xeringa de 10μl.
3. Procediment experimental
El primer pasés preparar el bany d’aigua a 10°C, un cop fet això es preparen les mostres als erlenmeyers i s’introdueixen al bany. En aquest punt són agitades amb una agitador magnètic per tal d’homogeneïtzar lamescla. Un cop homogeneïtzada es deixa reposar fins l’observació de separació de fases.
Un vegada a aquest punt, es procedeix a estudiar la concentració de cada mostra i a cada fase. Per dur a termeaquesta tasca s’utilitza una xeringa de 10μl, on 0,2μl són introduïts al cromatògraf de gasos. Es realitzen un mínim de dos punxades per fase per tal d’evitar errors, si la diferència entre els dosvalors obtinguts és major de 0,5 se’n realitza una tercera.
4. Calibratge del cromatògraf
Per dur a terme el calibratge del cromatògraf s’han realitzat 12 patrons, 6 agiua-etanol i 6 més acetatd’etil-etanol. Els patrons s’han mesurat en massa per evitar el màxim possible les fonts d’error.
4.1 Fonaments
El cromatògraf és l’aparell emprat per a la separació i la identificació de gasos i líquidsvolàtils. S’injecta la mostra problema dins el corrent de gas portador en aquest cas Heli, el qual és introduït a la columna plena d'un suport sòlid inert impregnat d'un líquid no volàtil. Elscomponents se separen a causa de les diferents velocitats de migració, i el corrent que en surt passa a un sistema detector d'ionització de flama, de captura d'electrons, i d'altres. El registre del...
tracking img