Esquema comentario de texto

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1300 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Comprensió del text
a) Tema del text
El tema s’ha de reduir a un sintagma o frase d’extensió no superior a 10-12 paraules on es concentra la idea que el autor ens vol transmetre.
Per analitzar l’eix temàtic em de contestar a dues qüestions: ¿Que diu l’autor? I ¿De que tracta el text?. El tema replega la idea principal del text y també inclou la intencionalitat així utilitzarem verbs com:narra, exposa, critica, defensa, explica... ex: “L’autor narra...”
b) Finalitat textual

1. Informar al lector sobre una sèrie de fets o situacions que desconeixia: noticia, llibre de text, conferencia... (àmbit acadèmic i dels mitjans de comunicació)
2. Orientar-nos i convèncer-nos de les idees que transmet (article d’opinió, noticia o qualsevol registre en el qual aparega el punt devista de l’emissor)
3. Regular la vida social. Va referit als textos que inclouen lleis, sentencies, regulacions administratives...
4. Estètica: es correspon a la funció poètica i als textos literaris com poemes o àmbit publicitari (predomini de recursos expressius)
c) Funcions textuals
* Expressiva: Associada a l’emissor perquè mostra els seus sentiments i dona el seu punt e vista.Trobarem verbs a 1ª persona del singular i del plural, també pronoms personals febles forts. Ex: parle, jo, ens...
* Apel·lativa: Associada al receptor perquè intenta influir amb els seus raonaments. Utilitza verbs en forma imperativa, 2ª persona del singular i plural.
* Referencial: Associada al referent, perquè transmet informació objectiva sobre el tema a tractar. S’utilitzen formesverbals amb predomini de present d’indicatiu de manera imparcial
* Metalingüística: Associada al codi lingüístic perquè fa referència al llenguatge. Utilitza paraules pròpies de la lingüística
* Poètica: Associada al missatge perquè elabora i treballa amb les formes lingüístiques, el seu objectiu es expressar un efecte estètic o creatiu. Utilitza recursos propis de la llengua literària* Fàtica: associada al canal perquè estableix un contacte amb les diferents interlocutors. Utilitza expressions senzilles que mostren la unió amb els textos conversacionals i delimita paraules claus.

d) Els registres lingüístics
Correspon a la variació de la llengua que cada individu tria quan fa l’acte comunicatiu. Cada parlant utilitza una sola varietat dialectal però coneix diferentsvarietats lingüístiques.
Els aspectes més significatius dels registres són:
El tema: És l’aspecte mes important per poder saber el registre que he d’utilitzar. Podria ser : Culte, tècnic, especialitzat, col·loquial...
El propòsit de la comunicació es també important per utilitzar un llenguatge connotatiu o denotatiu aquestes dues variables seran analitzades en qualsevol text

* Registresformals:
Ús de la funció referencial, descripcions i explicacions objectives, llenguatge denotatiu, clar i senzill. Tema especialitzat: Científic, tècnic i literari, textos amb un alt grau d’elaboració
Ús d’oracions amb una sintaxi clara per facilitar la comprensió del text i ús de l’estàndard per facilitar la comprensió i la comunicació de tots els lectors
* Registres no formals
Correspona les situacions comunicatives col·loquials, tema poc especialitzat, relacionat amb aspectes de la vida quotidiana. Predomini de la subjectivitat i amb un grau de formalitat baixa
Ús de sintaxis poc elaborada
Es tracta d’un registre on predominen els mots genèrics que poden aparèixer relacionats amb un registre vulgar (expressions grolleres, no adequades a la comunicació)
* Registreperiodístics
El periodisme respon a la demanda de informació a la societat. En la practica el periodisme és l’intrument més eficaç de difusió de l’estàndard. Podem trobar diferents gèneres periodístics:
Noticia i reportatge: El llenguatge que s’utilitza es clar i senzill. El missatge apareix clarament estructurat amb el titular per a captar l’atenció del lector i un ordre cronològic dels fets (quan...