Esquema del recurs contenciós administratiu

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (502 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
RECURS CONTENCIÓS – ADMINISTRATIU (LLEI 29/1998 LJCA) |
REQUISITS PREVIS | * Esgotar la via administrativa: recurs administratiu previ * Declaració prèvia de lesivitat si l’Administraciópretén l’anulació de l’acte (en cas de voler anular ella mateixa un acte propi) * Reclamació prèvia si es recorre davant la inactivitat de l’Administració |
TRÀMITS (Escrit d’interposició) | * Secitarà la disposició, l’acte, la inactivitat o l’actuació de l’Administració constitutiva de via de fet que s’impugna * Se sol·licitarà que es tingui per interposat el recurs * Termini: * Pernorma: * Exprés: 2 mesos * Presumpte: 6 mesos * 10 dies si s’impugna una actuació en via de fet amb requeriment previ desatès. * 20 dies, des de que s’inicia en via de fet,si no hi hagut requeriment previ. * Publicació: * Tant si ho sol·licita el recurrent o si és d’ofici * Es publica en el diari oficial que pertoqui, segons l’àmbit de l’òrgan Administratiu il’activitat del qual es recorri. |
REMISSIÓ DE L’EXPEDIENT | * L’Òrgan Judicial reclama l’expedient a l’Òrgan Administratiu * Remissió en el termini de 20 dies (és improrrogable): si esreitera reclamació i no s’envia l’expedient en 10 dies, hi ha una multa per a l’Administració que va dels 300, 52€ als 1202,02€ |
EMPLAÇAMENT | * De l’Administració: s’entén a l’efectuada per lareclamació de l’expedient * Dels interessats: s’efectuarà per l’Administració per que compareguin com a demandats en 9 dies |
DEMANDAI RESPOSTA | * Rebut l’expedient, s’entregarà al demandant per quèdedueixi la demanda * Termini: 20 dies. Sinó es presenta en el termini es declararà la caducitat del recurs * Es dóna el trasllat de la demanda, amb l’expedient administratiu a les partsdemandades per que contestin en 20 dies |
PROVA | * Es podent proposar en els escrits de demanda i de resposta /al·legacions complementàries * Es desenvoluparà segons les normes del Procés Civil...
tracking img