Esquema serveis educatius.

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (703 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Pel que fa a la llei sobre els Serveis Educatius (SE), establerta en el decret 155/1994 del 28 de Juny i modificat l'article 2.2 el setembre del 2005, s'entén aquests com a òrgans de suport permanenta la tasca docent dels mestres, professors i centres docents constituïts com a nuclis de dinamització psicopedagògica, recerca de noves metodologies i d'apropament de l'escola a l'entorn. Han defacilitar al professorat eines de reflexió i noves estratègies d'ensenyament, així com potenciar aquelles innovacions que permetin una millora de la pràctica docent, adequada sempre als centres educatiusi a l'alumnat.
El seu àmbit d'actuació atén a tots els centres d'un àmbit territorial definit. Són punts de trobada, de recerca permanent que pretenen donar suport a aspectes del currículum del'alumnat amb necessitats educatives especials i alhora facilitar el desenvolupament de nous programes, metodologies i tècniques didàctiques.
Trobem diferents tipus de serveis educatius, en relació al seuàmbit funcional:

1. Els centres de recursos pedagògics (CRP).
Definició: són (SE) donen suport a l'activitat pedagògica dels centres, mestres i professors.
Àmbit d'acció és territorial, i tot iser el comarcal pot variar en funció de l'existència de necessitats específiques d'una zona determinada, el Departament d'Educació és l'encarregat de crear-ne extensions per tal de facilitaractuacions en centres de recursos pedagògics. Integrats: per funcionaris docents dels cossos de mestres i professors d'ensenyament secundari.

2. Els equips d'assessorament i orientació psicopedagògica(EAP)
Definició: tenen una composició multidisciplinar, amb una intervenció directe als centres adreçada als òrgans directius, professorat, alumnat i famílies per tal de d'oferir una resposta educativamés adequada, especialment per aquells alumnes amb disminucions o dificultats en el procés d'aprenentatge
Àmbit territorial d'actuació comarcal
Integrants: funcionaris del cos de professors...
tracking img