Estadistica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (722 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Mostreig aleatori simple
Aquest procés implica definir el conjunt d'individus de la població d'estudi, la grandària de la població (N), i un cop definida a partir d'aquest registre seleccionar-losaleatòriament. Aquest mostreig pot ser difícil de realitzar en aquells casos que la població és difícil de reclutar o els registres existents són poc exhaustius, així doncs definir la grandària i elsindividus que componen la població és essencial.

Mostreig sistemàtic

És una variant del mostreig aleatori simple (MAS) en que després de definir la població d'estudi i es té la mostra ordenada enuna llista s'inicia la presa del primer element de la mostra de forma aleatòria. Després cal calcular una constant, que es denomina coeficient d'elevació k = N / n; on N és la mida de la poblacióestudiada i n la mida de la mostra. Després cal triar a l'atzar un nombre entre 1 i k , i prendre els elements de k en k al llarg de la llista. Ocasionalment, és convenient tenir en compte laperiodicitat del fenomen.[2][3]

S'utilitza quan l'univers o població és de gran mida, o l'estudi s'ha d'estendre en el temps. Primer cal identificar les unitats i relacionar-les amb el calendari (quanescaigui). Això vol dir que si tenim un determinat nombre de persones que és la població i es vol escollir d'aquesta població un nombre més petit que és la mostra, es divideix el nombre de la població pelnombre de la mostra que es vol prendre i el resultat de aquesta operació serà l'interval, llavors s'escull un nombre a l'atzar des d'un fins al número de l'interval, i a partir d'aquest número escollimels altres seguint l'ordre de l'interval.

Mostreig aleatori estratificat

És una altra variant del MAS. En aquest cas cal definir la mida de la població (N) i els estrats en que es classificarancadascun dels individus de la mostra (p.ex.: barri de residència, nivell d'estudis...). És d'interès quan es poden presentar variacions de les variables d'estudi segons l'estrat al que pertanyen els...
tracking img