Estadistica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 18 (4324 palabras )
  • Descarga(s) : 7
  • Publicado : 31 de mayo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
L'Estadística és la ciència que estudia el comportament dels fenòmens cridats de col·lectiu.  Té com a objecte registrar els fets, analitzar-los en alguns dels seus aspectes, expressar-los matemàticament i investigar les relacions que existixen entre estos fets per a, si és possible, formular lleis o inferir conclusions.

Descriptiva: Descriu les característiques d'una mostra Inferència:Investiga com han de ser utilitzats les dades de la mostra per a inferir resultats o provar hipòtesi sobre la població a qui pertanyen. Té el seu fonament en la Teoria de la Probabilitat.


Disseny de la investigació Arreplegada de dades Codificació Anàlisi exploradora Anàlisi Estadístic Interpretació de resultats Elaboració de l'informe

4 nivells d'anàlisi: Nivell 1 – DESCRIPTIU: Resumir iil·lustrar la informació continguda en la base de dades Nivell 2 – INFERENCIAL/ESTIMACIÓ: Estimar paràmetres Nivell 3 – INFERENCIAL/CONTRAST: Contrastar hipòtesi, comparar el comportament de dos o més grups o analitzar la relació entre parells de variables Nivell 4 – MODELITZACIÓ: Elaborar models que permeten explicar unes variables a partir d'altres i fer prediccions


Contrast d'hipòtesis: Hi haevidència estadística de què a és més preferit que B (McNemar, p=0,0183) Modelització (Predicció): Si coneixem les característiques d'un pacient, arreplegues en altres variables analitzades, podríem donar la probabilitat que este preferisca el tractament A al BL'estadística aplicada troba el seu lloc dins de la fisioteràpia en el moment en què es deguen analitzar dades empíriques per aextraure conclusions vàlides i fiables. En tant que estes dades vinguen de l'ús d'un mètode científic, i tinguen per tant una qualitat que permeta incorporar-los a la base de coneixement.

Per tant, partirem de que les dades que aprendrem a analitzar de forma aplicada son les dades que procedeixen d´una correcta aplicació del mètode cintífic, mètode hipotètic-deductiu, per qualsevol delsdissenys d´una investigació habitual. Repassarem alguns dissenys d´investigació més relevants, però abans plantejarem de forma gràfica el lloc de la estadistica, dins de la sol.lució de problemes científicsPlanteamiento del problema

Formulación de hipótesis

Contrastación empírica de hipótesis

Estadística
Sirve para analizar los datos que son siempre necesarios para “poner a pruebalas hipótesis”

Suposem un exemple pràctic de la gràfica abans plantejada:

Plantejament del problema: Un investigador en fisioteràpia creu que el distint agrupament de greix corporal en el cos humà pot donar lloc a diferències en la vellesa en el desgast de maluc.

Donat l'anterior problema la hipòtesi que es planteja és que hòmens i dones (la distribució de greix corporal de la qual ésinherentment diferent), tindran problemes de desgast de maluc amb distinta probabilitat

Contrastació (posada a prova) empírica d'hipòtesis:  Per a posar-ho a prova és necessari triar una un cert nombre d'hòmens i dones majors, prou elevat i representatiu de tots els subjectes per als que es vol conéixer la resposta al problema, i comparar si efectivament presenten problemes de desgast de maluc ambmajor probabilitatCom efectivament es tracta de contrast empíric, serà necessari mesurar (obtindre dades empíriques) de cada persona triada, home o dona, sobre el desgast dels seus malucs. És a partir d'ací, en esta fase de contrast, on l'estadística juga el seu paper.

Primer, si es vol una mostra prou gran i representativa, és necessari acudir a l'estadística per a obtindre mostresper mitjà dels mètodes de mostratge apropiats. S'obtindrà així una mostra de persones majors dones i una altra de barons.


Segon, es tractarà de veure si, efectivament hi ha diferencies en el desgast de malucs dels dos grupos (homens i dones).  Però la comparació será de forma general. Es requix resumir cada grup d´alguna manera: - calculant la proporció de barons majors amb problemes...