Estadistica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (400 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Treball d’estadística nº 3

El treball s’ha d’entregar el dia 8 de juny abans de la mitjanit. La nota del treball es sumarà a la nota mitjana dels exàmens de la 3ª avaluació per calcular la notafinal del curs. La NO presentació del treball suposarà suspendre la 3ª avaluació sigui quina sigui la nota d’examen.
Qualsevol dubte me l’envieu per email o al blog, a l’apartat d’estadistica. Usrespondré el més ràpid possible.

EXERCICI VARIABLE QUANTITATIVA DISCRETA

1) El nombre d'hores diàries que veuen la tele un grup de persones queda reflectit en aquesta taula. Calculeu la desviaciómitjana i la típica de la mostra.
1, 0, 2, 0, 3, 1, 2, 0, 2, 2, 0, 1, 0, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 2, 1, 0, 4, 2, 0, 3, 1, 1, 2, 0, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 2, 0, 3, 1, 2, 2.

NOTA: Elsgrups que agafarem seran: 0, 1, 2, 3, 4 o més

a) Fes una taula on aparegui d’esquerra a dreta per ordre: valors de la variable (Xi), freqüència absoluta (ni), freqüència absoluta acumulada(Ni), freqüència relativa (fi), freqüència relativa acumulada (Fi), percentatge (pi) i percentatge acumulat (Pi). Calcula el sumatori (total) de les columnes ni, fi i pi.
Quin percentatge depersones no veu la tele?
Quin percentatge de persones veu la tele 1 o 2 hores diàries?

b) Fes un diagrama de barres (columnes a l’Excel) on a l’eix X es vegin els valors de la variable i al’eix Y la freqüència absoluta i a continuació un sector circular que mostri el valor de la variable i el seu percentatge.

c) Fes una segona taula on aparegui d’esquerra a dreta per ordre: Xi, ni, Ni,ni · Xi , Xi - [pic] , ni ·(Xi - [pic]), ni ·(Xi - [pic])2. Calcula el sumatori (total) de les columnes ni, ni · Xi , ni ·(Xi -[pic]), ni ·(Xi - [pic])2.
NOTA: Necessitem calcular la mitjanaaritmètica [pic] per obtenir les columnes on aparegui [pic]

d) Calcula els paràmetres de centralització: La moda (Mo), la mediana (Md) i la mitjana aritmètica ([pic], ja que es tracta d’una...
tracking img