Estalagmometro

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (698 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Determinació de la
tensió superficial
amb
estalagmòmetre
Determinació de la
tensió superficial
amb
estalagmòmetre

Assajos Fisicoquímics
Curs 2010-2011

Objectiu:
Determinar latensió superficial de diferents mostres líquides conegudes i comparar els resultats experimentals amb els que es troben a la bibliografia.

Fonament teòric:
Quan un líquid baixa, lentament, perl’interior d’un tub estret, col·locat en posició vertical, es forma una gota en el seu extrem inferior que va creixent a poc a poc. Al començament de la seva formació la gota està sostinguda per la tensiósuperficial existent al llarg de l’estrangulació. A mida que es va fent gran, cada vegada pesa més, fins que arriba un moment en què el seu pes iguala la tensió superficial i llavors té lloc la caiguda.La llei de Tate diu que el pes d’una gota és proporcional al radi del tub i a ala tensió superficial del líquid:

p: pes d’una gota
m: massa d’una gota
g: gravetat
r: radi
σ: tensió superficialdel líquid

D’aquesta fórmula es dedueix que totes les gotes d’un líquid que surten per un mateix orifici tenen també el mateix pes. Aquest fet s’aplica a l’ús del comptagotes per mesurar petitesquantitats de líquid.
De l’expressió anterior podem deduir que:
d: densitat líquid
v: volum gota
Experimentalment determinem la tensió superficial d’un líquid utilitzantun dispositiu anomenat estalagmòmetre. L’assaig es realitza comptant el nombre de gotes de mostra que es formen i cauen en buidar l ’estalagmòmetre, i comptant també les gotes quan el líquid és aigua.Com que la tensió superficial de l’aigua és coneguda, aplicant la Llei de Tate trobem la tensió superficial de la mostra.
dmostra: densitat mostra
daigua: densitat aigua
naigua: nº gotesd’aigua
nmostra: nº gotes de mostradmostra: densitat mostra
daigua: densitat aigua
naigua: nº gotes d’aigua
nmostra: nº...
tracking img