Estatuts

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 14 (3421 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
ESTATUTS

CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, DOMICILI, ÀMBIT, FINALITATS I ACTIVITATS

Article 1. Denominació

Amb la denominació de _______________________________________________
________________________________________ es constituix una ASSOCIACIÓ JOVENIL, sense finalitat lucrativa, la qual s'acull al que disposa la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret d'Associació, enl'article 7.2 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, i en el Reial Decret 397/1988, de 22 d'abril, a l'empara del que disposa l'article 22 de la Constitució.

Article 2. Personalitat jurídica

L'associació té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d'obrar per a administrar i disposar dels seus béns i complir amb les finalitats que es proposa.Article 3. Domicili i àmbit d'actuació

L'associació establix el seu domicili social a _______________________________
____________________________________________________________

_____________
L'associació realitzarà principalment les seues activitats en l'àmbit territorial de ____________________________________________________________

____________.

Article 4. FinalitatsL'existència de l’associació té com a finalitats:
____________________________________________________________

_____________
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Article 5é. Activitats

Per al compliment de les finalitats enumerades en l'article anterior es realitzaran les activitats:
____________________________________________________________

_____________
____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________

CAPÍTOL II. ELS ASSOCIATS

Article 6. Capacitat

Podran formar part de l'Associació totes les persones físiques les edats de les quals estiguen compreses entre els catorze i els trenta anys que, lliure i voluntàriament, tingueninterés en el desenrotllament dels fins de l'associació.

Hauran de presentar una sol·licitud per escrit a l'òrgan de representació, el qual resoldrà en la primera reunió que celebre. Si el sol·licitant s'ajusta a les condicions exigides en els estatuts, l'òrgan de representació no li podrà denegar l'admissió.

La condició d'associat és intransferible.

Article 7. Drets dels associatsL’associat té els drets següents:

a) Participar en les activitats de l'associació i en els òrgans de govern i representació, exercir el dret de vot, i també assistir a l'Assemblea General, d'acord amb els Estatuts. Per a poder ser membre dels òrgans de representació és requisit imprescindible ser major d'edat, estar en ple ús dels drets civils i no estar sotmés en cap dels motiusd'incompatibilitat establits en la legislació vigent.
b) Ser informats sobre la composició dels òrgans de govern i representació de l'associació, del seu estat de comptes i del desenvolupament de la seua activitat. Els associats podran accedir a tota la informació, a través dels òrgans de representació.
c) Ser oïts, amb caràcter previ a l'adopció de mesures disciplinàries contra ell, i a ser informatdels fets que donen lloc a tals mesures; a més a més, l’acord que li impose la sanció, si procedix, haurà de ser motivat.
d) Impugnar els acords dels òrgans de l'associació que estime contraris a la Llei o als Estatuts.

Article 8. Deures dels associats

Els deures de l’associat són:

a) Compartir les finalitats de l'associació i col·laborar en la seua consecució.
b)...
tracking img