Estructura i dinamica de la terra

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1234 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
T6 : ESTRUCTURA I DINÀMICA DE LA TERRA

6.1. EL TEMPS I ELS PROCESSOS GEOLÒGICS
James Hutton : el relleu no és immutable.
Introdueix el concepte de temps geològic per explicar que la Terra tenia MA d’antiguitat i que els processos que s’hi esdevenien eren lents i graduals.

6.2. EL CICLE DE LES ROQUES
Conjunt de processos que modifiquen les roques, les transformen en sediments i lestornen a convertir en roques.
1) Meteorització : fragmentació de les roques. Es formen clasts
2) Erosió : desgast dels materials
3) Transport . trasllat per part dels agents geològics
4) Sedimentació : acumulació dels materials en capes/estrats.
..............................................................................................
5) Diagènesi : transformació delssediments en ROQUES SEDIMENTÀRIES, a causa de la pressió i temperatura que produeixen una compactació dels sediments.
6) Metamorfisme : conjunt de canvis que experimenten les roques sotmeses a altes pressions i temperatures, sense que hi hagi fusió. Es formen ROQUES METAMÒRFIQUES.
7) Magmatisme : fusió de les roques i transformació en magma, que quan solidifica forma ROQUES ÍGNIES.

6.3.GRADIENT GEOTÈRMIC
És l’augment de temperatura que té lloc cap a l’interior de la Terra.
És degut a la calor interna terrestre, la major part de la qual és una calor residual deguda a .
a) Impacte de meteorits : l’energia cinètica es transforma en energia tèrmica
b) Desintegració d’elements radioactius
c) Decantació de materials més densos, sobretot ferro; el fregament del ferro ambmaterials rocosos generava gran quantitat de calor.

Els materials de la Terra es van anar ordenant per densitats :
* El ferro va formar el nucli
* Surant sobre el nucli van quedar els materials rocosos del mantell
* I per sobre del mantell es va formar l’escorça a partir de roques poc denses.
Els gasos que desprenien les roques foses van formar l’atmosfera i el vapor d’aigua es vacondensar formant la hidrosfera i els oceans.

6.4. COMPOSICIÓ I ESTRUCTURA DE LA TERRA

CAPA | PROFUNDITAT | ESTAT | COMPOSICIÓ |
Escorça oceànica | 10 | S | Granitsediments |
Escorça continental | 30-70 | S | BasaltGabre |
Mantell superior | 670 | S | Peridotita( olivina) |
Mantell inferior | 2099 | S | Peridotita(olivina) |
Nucli extern | 5150 | L | FerroNíquel |
Nucli intern |6370 | S | FerroNíquel |

6.5. LES DISCONTINUÏTATS SÍSMIQUES. LA LITOSFERA
Superfícies de separació que es localitzen gràcies als estudis sismològics. Les ones sísmiques canvien de trajectòria i de velocitat en passar d’una capa a l’altra de la Terra.
Les 4 discontinuïtats sísmiques són :
1) Mohorovicic : entre l’escorça i el mantell
2) Repetti . entre el mantell superior i inferior3) Gutenberg : entre el mantell inferior i el nucli extern
4) Lehman : entre el nucli extern i intern.

LITOSFERA : capa externa de la Terra formada per l’escorça i part del mantell superior. A causa de l’ascens de calor de les zones profundes, aquesta capa es troba fracturada en diversos fragments anomenats PLAQUES LITOSFÈRIQUES. La majoria de les plaques contenen 2 tipus de litosfera :a) Litosfera oceànica :
* formada per escorça oceànica i mantell superior.
* És més prima i més densa.
* Damunt seu s’instal·la l’aigua dels oceans

b) Litosfera continental :
* Formada per escorça continental i mantell superior.
* És més gruixuda i més lleugera
* Coincideix amb les zones emergides

6.6. L’ORIGEN DELS RELLEUS I EL FIXISME
- teories perexplicar l’origen de les serralades i el plegament dels estrats.
FIXISME :
* Els continents han estat sempre fixos
* Han ocupat la mateixa posició que ocupen en l’actualitat

1912. Wegener : TEORIA DE LA DERIVA CONTINENTAL
- els continents es poden desplaçar, i fa 300 MA havien estat units formant una única massa continental anomenada PANGEA, envoltada d’un únic oceà anomenat PANTALASSA....
tracking img