Estructuras

Solo disponible en BuenasTareas
 • Páginas : 12 (2779 palabras )
 • Descarga(s) : 0
 • Publicado : 15 de agosto de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
49

Fdsðwxor 5

.dsðwxor 5
LQWURGXFFLRQ DO DQDOLVLV GH ODV HVWUXFWXUDV

514

FRQFHSWRV EDVLFRV
| rwurv hohphqwrv/ glvhôdgrv sdud vrsruwdu fdujdv1

+d, HVWUXFWXUD1 Hq lqjhqlhuðd Flylo/ vh hqwlhqgh sru Hvwuxfwxud d xq frqmxqwr gh eduudv/ dsr|rv/ xqlrqhv

+e, DSR\RV1 Vrq glvsrvlwlyrv phfäqlfrv r duuhjorv frqvwuxfwlyrv txh shuplwhq hqod}du hqwuh vl orv hohphqwrv

hvwuxfwxudohv/ relhq frqhfwdu hvwrv do whuuhqr qdwxudo1

515

WLSRV GH DSR\RV

Od wdeod 4 uhsuhvhqwd odv fdudfwhuðvwlfdv gh orv dsr|rv hq ho HVSDFLR/ reyldphqwh hq ho fdvr gho SODQR 4:

4; hvwdv fdudfwhuðvwlfdv vrq glihuhqwhv/ dvð> hq ho sodqr

Fdsðwxor 5

{|

516

FRQGLFLRQHV GH HTXLOLEULR

Sdud txh xqd hvwuxfwxud vh hqfxhqwuh hq HTXLOLEULR HVWDWLFR/ hv suhflvr txh od UHVXOWDQWH gho vlvwhpd ghfdujdv txh dfwýd vreuh od hvwuxfwxud vhd FHUR/ hv ghflu

 @3 $ IU

|

 @3 $ PU

ö elhq ghvgh ho sxqwr gh ylvwd hvfdodu =

SI @ 3 > SI @ 3 >SI @ 3 { | SP @ 3 > SP @ 3 >S} @ 3 P [
{

I{ @ 3 >

[

|

I| @ 3 >

[

r I} @ 3

}

Hq ho hvsdflr vhlv hfxdflrqhv1 Hq ho Sodqr wuhv hfxdflrqhv1

Hv ghflu> hq ho hvsdflr +sodqr, frqwdprv frq vhlv +wuhv, hfxdflrqhv gh od hvwäwlfdsdud ghwhuplqdu odv uhdfflrqhv gh dsr|r1 Vlq hpedujr/ d hvwdv hfxdflrqhv gh od hvwäwlfd/ xvxdophqwh sxhgh dôdgluvh rwudv hfxdflrqhv/ ghqrplqdgdv hvshfldohv ruljlqdgdv sru od suhvhqfld gh duwlfxodflrqhv  DUWLFXODFLRQ1 Od duwlfxodflöq lqwurgxfh xqd hfxdflöq hvshfldo/ d vdehu =

[

P @3

d od l}txlhugd r ghuhfkd gh od duwlfxodflöq

517

JUDGR GH LVRVWDWLFLGDG 0 HVWDELOLGDGJHRPHWULFD

Ho judgr gh lvrvwdwlflgdg gh xqd hvwuxfwxud vh ghqh phgldqwh od h{suhvlöq

J@UHh

Fdsðwxor 5 grqgh =

4<

U / Qýphur gh uhdfflrqhv +Ghshqgh gho qýphur | gho wlsr gh dsr|rv, H / Hfxdflrqhv gh od hvwäwlfd +Hq ho hvsdflr 9 | hq ho sodqr 6, h / Hfxdflrqhv hvshfldohv JA3, J@3, J?3,
od hvwuxfwxud hv KLSHUHVWDWLFD od hvwuxfwxud hv LVRVWDWLFD od hvwuxfwxud hv KLSRHVWDWLFDVl

Hq hvwh hqvd|r vh hvwxgld h{foxvlydphqwh d odv hvwuxfwxudv LVRVWDWLFDV/ hv ghflu
Hmhpsor 41 d,

J @ 31

Gdgdv odv hvwuxfwxudv hq ho sodqr/ ghflglu vx judgr gh lvrvwdwlflgdg1

J@66@3
e,

>

LVRVWDWLFD +GHWHUPLQDGD,

J@66@3
f,

>

LVRVWDWLFD

J@86@5

>

KLSHUHVWDWLFD +LQGHWHUPLQDGD,

53
g,

Fdsðwxor 5

J@764@3
h,

>

LVRVWDWLFD

J@96@6
i,

>KLSHUHVWDWLFD

J @ 6 6 4 @ 4
j,

>

KLSRHVWDWLFD +LQGHWHUPLQDGD,

J@764@3

>

DUFR LVRVWDWLFR

Fdsðwxor 5
k,

54

J@ ;64 @ 7

>

KLSHUHVWDWLFD

Vrodphqwh odv hvwuxfwxudv klshuhvwäwlfdv h lvrvwäwlfdv vrq dghfxdgdv sdud vrsruwdu fdujdv1 Vlq hpedujr/ h{lvwhq hvwuxfwxudv klshuhvwäwlfdv h lvrvwäwlfdv txh QR VRQ DGHFXDGDV SDUD VRSRU0 WDU FDUJDV1
Hmhpsor 51 d,

Odvvljxlhqwhv hvwuxfwxudv qr vrq dghfxdgdv sdud vrsruwdu fdujdv1

J@3
e,

>

shur JHRPHWULFDPHQWH LQHVWDEOH

J@9

>

shur JHRPHWULFDPHQWH LQHVWDEOH

Sru or wdqwr = Sdud txh xqd hvwuxfwxud vhd dghfxdgd sdud vrsruwdu fdujdv vx judgr gh lvrvwdwlflgdg J 3 | dghpäv gheh vhu od hvwuxfwxud JHRPHWULFDPHQWH HVWDEOH1

518

FDUDFWHUL]DFLRQ GH ODV FDUJDV

Hq ho dqäolvlv gh hvwuxfwxudv odvfdujdv sxhghq fdudfwhul}duvh hq orv vljxlhqwhv juxsrv =

55

Fdsðwxor 5

l, FDUJDV FRQFHQWUDGDV1 Lghdophqwh vh vxsrqh txh hvwdv fdujdv dfwýdq vreuh xq sxqwr hv0 shfðfr gh od hvwuxfwxud/ sru wdo ud}öq wdpelhq vh odv ghqrplqd fdujdv sxqwxdohv1

Ho shvr gh xqd shuvrqd vreuh xqd yljd ö ho shvr gh xqd oäpsdud vrsruwdgd sru xqd yljd/ vrq fdujdv sxqwxdohv1 Hvwh wlsr gh fdujdv vrq odv txh khprvhvwxgldgr hq ho FDSLWXOR 41

ll, FDUJDV GLVWULEXLGDV OLQHDOPHQWH1 Od lqwhqvlgdg gh ìvwdv fdujdv hv yduldeoh +ghshqgh gh z+{,,1 Od xqlgdg glphqvlrqdo gh hvwdv hv w@p> nju@p | vh vxsrqh txh dfwýdq vreuh flhuwd orqjlwxg1

Ho shvr surslr gh xqd yljd sxhgh lghdophqwh frqvlghuduvh frpr hmhpsor gh fdujd olqhdophqwh glvwulexlgd1

hvwdv fdujdv hv w@p# >

lll, FDUJDV GLVWULEXLGDV SRU XQLGDG GH...
tracking img