Estudi de la bassa

Páginas: 39 (9548 palabras) Publicado: 18 de diciembre de 2011
Estudi de la bassa de l’ institut com un ecosistema

Autor: Iván Fernández Pérez Tutor : Ramon Margalef Mir

IES SANT ANDREU 2n de Batxillerat Curs 2008-2009

-Si endevines el que é -va respondre Crible-Crable-, t'ho regalo; peròno é tan fà encertar-lo, si s s cil no se sap. El bruixot, que no tenia nom, va mirar per la lupa i va veure efectivament una cosa comparable a una ciutat on totala gent corria nua. Era horrible, peròmé horrible era encara veure com tots s s'empenyien i copejaven, es pessigaven i esgarrapaven. El que era dalt volia anar-se baix, i a l’inrevés. -És molt divertit! -va dir el bruixot. -Síperòquècreus que é -va preguntar Crible-Crable-. Ets capaçd'endevinar-lo? , s? –Doncs é molt fà -va respondre el bruixot-. És Copenhaguen o qualsevol altra gran ciutat, totess cil só iguals. És una gran ciutat. n -És aigua del terra! -va contestar Crible-Crable.

Hans Christian Andersen
( Fragment de “ La gota d’aigua”)

2

Í NDEX
Pà gina 1. Introducció 2. Quèé una bassa s 3. Història de la bassa de l’ IES Sant Andreu 4. Mesures de la bassa 5. Característiques de l’aigua 5.1. Importà ncia de les substà ncies dissoltes en l’aigua 5.2. Característiquesquímiques de l’aigua de la bassa 5.3. Conclusions de les anà lisis 5.4. Enriquiment de l’aigua de la bassa 6. Guia dels organismes de la bassa 6.1. Algues 6.2. Plantes aquà tiques 6.3. Microinvertebrats 6.4. Crustacis 6.5. Insectes 6.6. Mol· luscs 6.7. Amfibis 6.8. Peixos 7. Valoraciópersonal 8. Bibliografia, webgrafia, programari 9. Agraï ments 10. Annexos 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 20 26 28 29 30 31 3334 35 36 37
3

Í ndex d’annexos
Pà gina

1. Anà lisis quí miques 1.1. Anàlisi de la quantitat d’O2 1.2. Anà de pH lisi 1.3. Anàlisi de l’alcalinitat ( KH) 1.4. Anà de la concentracióde fosfat (PO43-) lisi 1.5. Anà de la concentracióde nitrit (NO2-) lisi 1.6. Anà de la concentracióde nitrat (NO3-) lisi 1.7. Anàlisi de la concentració d’amoni (NH4+) 2. Construcciói procediments del tub detransparè ncia 3. Observacions al microscopi 4. Procediment per fer seccions 5. Contingut del DVD 6. Recull dels microorganismes i algues de la bassa 6.1. Algues verdes 6.2. Euglenò fits 6.3. Dinoflagel· lats 6.4. Diatomees 6.5. Algues filamentoses 6.6. Ciliats 6.7. Rotí fers

38 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 57

4

Introducció

Motivacions:
Una de les parts mé difídel treball de recerca é trobar un bon tema. És una part s cils s essencial ja que é un tema amb el que treballarà hores i hores i amb el que et jugues s s molt. En principi no sabia que fer, nomé tenia clar que volia fer un treball de tipus s cientí relacionat amb la quí fic mica o la biologia. Finalment vaig decidir demanar-li al meu professor de biologia Ramó Margalef que fossi el meu tutor ique en recomané n s una llista amb els possibles treballs. Hi va haver d’alguns que em van semblar de molt interessants com ara l’estudi de la herència genètica mitjançant mosques, però finalment em vaig decantar per l’estudi de la bassa de l’ institut. Vaig escollir aquest treball ja que es de tipus cientí i combina tant la quí fic mica com la biologia. A mé a mé tenia s s interè per veurequèpodia trobar a la bassa del institut, en principi un petit s embassament d’aigua verdosa sense gaire interès. Aviat vaig descobrir un mó n fascinant.

Objectius del treball:
Els objectius fonamentals del treball só n: En un primer pla estudiar la composició química de l’aigua de la bassa, els diferents factors ambientals amb que es veu afectada i veure la seva variacióal llarg dels mesos. Fer unaguia dels organismes aquà de la bassa. tics Fer un DVD i un à lbum de microorganismes trobats a la bassa.

-

5

Quèé una bassa? s
No hi ha cap tret que pugi ser utilitzat per a diferenciar una bassa d’un llac o de qualsevol altre medi d’aigua dolça. El millor que podem fer es definir una bassa com un petit medi d’aigua dolça on hi ha una petita diferència de temperatura entre la...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • basse
  • Bass
  • Saul Bass
  • Hard Bass
  • curva de bass
  • Top bass
  • Saul bass
  • Saul bass

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS