Estudio comparativo ofertas suministro electrico

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2352 palabras )
  • Descarga(s) : 7
  • Publicado : 5 de agosto de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
ESTUDI OFERTES SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC PER AL CENTRE ESPORTIU ARSENAL DE POMARET 49

18/06/2010

1 ____________________________________________________________

_______

El subministrament elèctric del Centre Esportiu Arsenal presenta les característiques següents: • • • • Subministrament trifàsic en mitja tensió a 25 kV. Potència contractada, 3 períodes: P1=350 kW, P2=350 kW, P3=350 kWConsum anual: 2.335.000 kWh (període maig 2009 – abril 2010) Tarifa d’accés 3.1A

La contractació actual està realitzada amb la comercialitzadora de lliure mercat Endesa Energia. El contracte data de 18 de gener de 2009, te vigència d’un any i es prorroga automàticament per igual període amb un preavís mínim de 60 dies. Aquest contracte presenta com a particularitat que està plantejat a sisperíodes, quan en realitat la tarifa d’accés que correspon a la potència contractada és a tres períodes. El quadre següent ens mostra quin és el repartiment del consum en aquests sis períodes durant el darrer període interanual de facturació disponible.
TAULA DE CONSUMS MENSUALS Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 204.191 kWh 180.910 kWh 195.256 kWh172.843 kWh 194.744 kWh 199.154 kWh 217.174 kWh 204.784 kWh 193.550 kWh 200.965 kWh 187.426 kWh 184.003 kWh 2.335.000 kWh CONSUMS MENSUALS PER PERIODE P1 38.049 kWh 37.166 kWh P2 61.760 kWh 60.464 kWh 41.457 kWh 66.053 kWh 86.228 kWh 92.908 kWh 26.917 kWh 59.980 kWh 26.455 kWh 58.690 kWh 20.340 kWh 33.088 kWh P3 P4 P5 P6 IMPORT

39.757 kWh 39.759 kWh 37.452 kWh 199.564 kWh 60.491 kWh 267.860 kWh141.313 kWh

63.996 kWh 101.627 kWh 59.816 kWh 222.953 kWh 280.763 kWh

104.382 kWh 30.633,96 € 83.280 kWh 27.578,20 € 87.746 kWh 29.556,41 € 86.615 kWh 25.328,03 € 101.836 kWh 25.336,26 € 92.354 kWh 27.113,86 € 98.504 kWh 31.702,34 € 204.784 kWh 26.007,25 € 89.797 kWh 27.835,16 € 99.338 kWh 28.020,04 € 87.851 kWh 27.014,11 € 86.060 kWh 26.735,12 € 1.222.547 kWh 332.860,74 €

D’acord amb elconsum i facturació del període resulta un cost per unitat de consum de 14,26 c€/kWh. A continuació s’analitzen els diferents conceptes de cost de la facturació elèctrica. 1.- Terme d’energia. El terme d’energia correspon al preu que s’aplica pel consum en cada període. El quadre següent ens indica els preus aplicables en el primer semestre de 2010 en cada període, els quals ponderats en funció delrepartiment del consum en cada període ens donen el preu mig ponderat que aplica sobre el consum.
TIPUS 6 % TOTAL P1 8,55% P2 11,47% P3 6,05% P4 9,55% P5 12,02% P6 52,36% Preu mig ponderat: PREUS 0,120858 0,110192 0,116861 0,109809 0,106994 0,087 9,89

2 ____________________________________________________________

_______

El preu resultant és de 9,89 c€/kWh. A aquest preu cal afegir unconcepte que en la facturació es defineix com a “Componente Regulado Término Variable” i que, per a 2010, és de 0,01727 €/kWh, el qual aplica sobre el total de la energia consumida. Així tenim que el preu resultant de la energia és de 9,91 c€/kWh.

2.- Terme de potència. El terme de potència és un concepte regulat per les tarifes d’accés sobre el quals apliquen les tarifes d’accés vigents en cadamoment, en conseqüència no és objecte d’anàlisi. El quadre següent indica quins han estat els registres de potència màxima per mes i període del subministrament.
POTÈNCIA REGISTRADA P1 P2 340,0 kW 300,0 kW 332,0 kW 292,0 kW 308,0 kW 284,0 kW 240,0 kW 252,0 kW 304,0 kW 288,0 kW 312,0 kW 304,0 kW 332,0 kW 320,0 kW 316,0 kW 304,0 kW 304,0 kW 292,0 kW 320,0 kW 296,0 kW 324,0 kW 284,0 kW 320,0 kW 276,0kW 89% 83%

MES Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre % Fact.

P3 240,0 kW 232,0 kW 452,0 kW 236,0 kW 236,0 kW 244,0 kW 256,0 kW 244,0 kW 240,0 kW 296,0 kW 224,0 kW 204,0 kW 74%

En la part inferior del quadre indiquem el percentatge de potència registrat sobre la potència contractada. Es pot observar que la potència contractada s’ajusta prou...
tracking img