Estudio detectores actuadores

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 11 (2666 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Treball 1
Automatització de Processos Industrials

Estudi dels detectors i actuadors d'un banc de proves per a bombes

Índex de continguts
Introducció 3
Descripció del procés 7
Ubicació dels detectors i actuadors en el procés i la seva utilitat 8
Descripció i fabricant de cadascun dels detectors/actuadors 10
Conclusions 13
Bibliografia 14

Introducció
El següent treball versa sobreels tipus d'actuadors i detectors que ens trobem en un banc de proves per a bombes amb fluids viscosos. Aquest banc de proves està situat al laboratori de l'empresa Manion, fabricant de bens i equips per a la industria alimentària i farmacèutica. El provador s'utilitza per a la investigació al caracteritzar les bombes lobulars i de desplaçament positiu amb fluids de diferents viscositats. Elsfluids utilitzats principalment son olis minerals pel seu comportament aproximadament Newtonià (no varien la seva viscositat amb la cisalla). En aquest treball es tractaran els aspectes referents al banc de proves sense entrar en detall de les bombes a provar, doncs aquestes poden ser de diferents tipus i no és motiu d'aquest document. Les proves a realitzar es basen en la norma ISO 9906:1999 ipretenen obtenir les corbes característiques de les bombes mitjançant l'adquisició de les variables de cabal, velocitat de la bomba, pressió diferencial i absoluta, potència consumida i temperatura del fluid circulant. Per a l'obtenció de la corba cal prendre mesures d'aquestes variables a diferents cabals i velocitat constant. La variació de cabal l'obtenim actuant sobre l'obertura d'una vàlvula deregulació. Un cop obtinguts una sèrie de punts, es graven les dades per al seu posterior anàlisi realitzat pels tècnics de laboratori. La interacció amb l'autòmat es realitza mitjançant un ordinador de sobretaula i una consola amb varis polsadors.
El banc de proves està format per un circuit que s'inicia a un dipòsit a on hi ha emmagatzemat el fluid. D'aquí trobem un conducte que va connectat al'aspiració de la bomba mitjançant una sonda de pressió realitzada segons la normativa indicada anteriorment. Aquesta sonda de pressió ens connecta el fluid de procés amb el captador analògic de pressió diferencial.

En la majoria dels casos la bomba a provar és lobular però s'hi poden provar de desplaçament positiu i algunes bombes centrífugues. Els motors que porten aquestes bombes sonelèctrics asíncrons d'inducció, trifàsics a voltatge de 380/400 V.

A continuació de la bomba hi tornem a trobar una sonda de pressió realitzada segons la normativa indicada anteriorment. Aquesta ens condueix el fluid fins els captadors analògics de pressió diferencial i absoluta.
El següent element és un col·lector que condueix el fluid cap a un cabalímetre màssic que ens prendrà mesures del cabal.Acte seguit hi trobem una vàlvula de regulació la funció de la qual és regular el cabal que circula per la instal·lació. Aquesta variació del cabal ens produirà una variació en la velocitat del fluid i en la pressió. Els diferents punts als quals fem funcionar la bomba ens donaran la corba característica.

El següent element és una vàlvula de bola utilitzada per a poder desconnectar la bombasense buidar tot el circuit.

El circuit s'acaba amb la descàrrega del fluid al dipòsit.

El circuit en forma esquemàtica queda representat en la següent il·lustració:

Es disposa d'un armari elèctric a on hi va muntat la unitat de control, els preactuadors i el bus de camp. La comunicació home-màquina es realitza mitjançant un ordinador personal, amb tarja de comunicació amb la unitat decontrol, i una consola amb 5 polsador, entre ells els d'aturada d'emergència.
Descripció del procés
El proces s'inicia amb la connexió de forma manual de la bomba tant a la instal·lació elèctrica com a la instal·lació hidràulica. La connexió elèctrica consta dels tres cables de línia més el conductor de terra. La connexió hidràulica consta de les sondes, a l'aspiració i la impulsió, a les...