Europa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1042 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
RESUMS

1.EL PROCÉS DE CREACIÓ DE LA UE
1.1LA NECESSITAT D'UN BLOC COMERCIAL EUROPEU

El tractat de Roma preveia que la prosperitat de la CEE i, per tant, la seu unitat política i econòmica dependrien d'un mercat interior únic. La CEE va establir un seguit de polítiques concretes sobre la lliure circulació de béns, serveis, persones i capitals, i va fomentar la llibertat de competènciai el desenvolupament d'unes lleis comunes per les quals es governarien els estats membres.

1.2.LA UE

El Tractat de la Unió Europea, signat a Maastricht, va decidir la unitat monetària, creà mecanismes de participació ciutadana a través de les eleccions al Parlament Europeu, va establir nous drets per als ciutadans, etc.
A partir de l'1 de gener del 1999, l'euro es convertia en lamoneda comuna.

1.3.LA UNITAT D'EUROPA

Els països que integren la UE es regeixen per uns mateixos valors fonamentals: la pau, la democràcia, l'Estat de dret i el respecte dels drets humans.

2.LA UNIÓ EUROPEA
2.1.OBJECTIUS DE LA UE

Són:
· L'impuls del progrés econòmic i social.
· L'afirmació de la identitat europea en l'àmbit internacional.
· La implantació d'unaciutadania europea.
· El desenvolupament d'un espai de llibertat, seguretat i justícia.
· El manteniment i desenvolupament del sentit comunitari.

2.2.LA UE I L'HETEROGENEÏTAT

La UE és un conjunt heterogeni d'estats.
L'heterogeneïtat es manifesta tant en els nivells de desenvolupament com en la diversitat cultural.

2.3.UNA POLÍTICA REGIONAL SOLIDARIA

Per a corregir elsdesequilibris dins dels països de la UE, hi ha una política econòmica regional.
El pressupost es destina a:
· Concessió de préstecs per a fer inversions.
· Creació d'infraestructures.
· Realització d'obres públiques.
· Desenvolupament de polítiques en els àmbits cultural, educatiu, de problemàtica infantil, etc.
· Creació de llocs de treball.
· Concessió de préstecs isubvencions.

2.4.L'AMPLIACIÓ DE LA UE

El procés d'ampliació a provocat desequilibris en els nous membres i els antics, provocant un grau de desenvolupament molt diferent entre aquests.

3.LES INSTITUCIONS DE LA UE.
3.1.EL CONSELL EUROPEU

Format pels caps d'Estat i de Govern, més el seu president i el president de la Comissió.
La seua funció és definir orientacions ipolítiques generals.

3.2.EL CONSELL DE LA UE.

Format per un ministre de cada país.
Pren les decisions més importants.

3.3EL PARLAMENT EUROPEU.

Format per eurodiputats.
Exerceix la funció legislativa.

3.4.LA COMISSIÓ EUROPEA

Formada per el President i els Comissaris.
Proposa i executa les decisions.

3.5.TRIBUNAL DE JUSTÍCIA
Format per un jutge de cadapaís.
Garanteix les lleis comunitàries.

3.6.EL DEFENSOR DEL POBLE EUROPEU

Pot ser consultat pels ciutadans i és elegit pel Parlament.

3.7.ALTRES INSTITUCIONS

Banc Central Europeu: gestiona l'euro i la política monetària.
Tribunal de Comptes: encarregat de controlar les despeses de la Unió.

4.LA POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA
4.1.UNA POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA

La UEva potenciar l'agricultura per a autoproveir-se.
Per garantir l'autoconsum, la UE na limitat les importacions d'aliments procedents de fora de la Unió.

4.2.OBJECTIUS DE LA PAC

Són:
· Reduir la superfície dedicada al cultiu i rebaixar els caps de bestiar.
· Convertir una part de les terres de cultiu en zones forestals o espais d'oci.
· Reduir els preus de garantia delsagricultors i ramaders per a acostar-los als preus mundials.

4.3.EL SECTOR PESQUER COMUNITARI

La dimensió marítima de la UE és la més gran del món.
La PPC s'encarrega d'establir les zones de pesca, el volum i la mida de les captures, i els acords i la signatura de tractats amb estats que es troben fora de la UE amb la finalitat d'evitar la sobrepesca.

5.ELS GRANS EIXOS...
tracking img