europa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1418 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de octubre de 2013
Leer documento completo
Vista previa del texto
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Grup classe

Durada

Curs escolar
6è, Cicle Superior

4 hores
Àrea principal

Professores
Mónica Comella, María Escura, Pati Font, Carla Ragué

Altres àrees

Títol/ Justificació de la unitat
Capitals Europees: Aquest projecte pretén que els alumnes reconeguin i valorin la diversitat cultural de la societat en què
vivim, mitjançant la localització de lescapitals europees. Volem que aquesta unitat didàctica sigui un espai on els alumnes
coneguin a la vegada els trets més característics de les cultures europees. Per portar-lo a terme hem volgut fer-ho a partir d’un
model d’ensenyament dinàmic i multinivell (que es pot adaptar a qualsevol tipus de nivell escolar).

Competències bàsiques

Criteris d’avaluació

- Matemàtiques
- Llenguacatalana
- Coneixement del medi
- Educació física

Ciències Socials

Objectius d’aprenentatge
Conèixer, comprendre i respectar les diferents cultures i les diferències entre persones; i defensar l’aplicació dels
drets humans en tots els àmbits de la vida personal i social, sense cap tipus de discriminació.
Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques i ser capaç d’aplicar-les a lessituacions de la vida quotidiana.
Conèixer, valorar i estimar l’entorn social i cultural per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al país i ser
capaç de prendre compromisos responsables per mantenir o canviar elements d’aquest entorn.
Aplicar, en contextos diversos, els diferents coneixements adquirits i els recursos propis, a fi de resoldre de manera
creativa problemes, situacionspersonals i necessitats de la vida quotidiana.
Tenir consciència del valor del treball individual i col·lectiu i desenvolupar hàbits d’esforç i treball en l’estudi, així com
actituds de confiança, amb iniciativa personal, autodisciplina, sentit crític i responsabilitat.
Conèixer, valorar i aplicar els valors i les normes de convivència per ser un ciutadà o ciutadana lliure capaç de prendrecompromisos individuals o col·lectius, respectar els drets humans i acceptar el pluralisme propi d’una societat
democràtica.

A)
B)
C)
D)
E)
F)

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Competència cultural, social i ciutadana.
Competència en comunicació lingüística.
Competències matemàtiques d’espai i forma, i de mesura.
Competències en el coneixement i la interacció amb el món.Competències de participació
Competència per aprendre a aprendre.

Localitza els països Europeus amb les seves capitals.
Coneix les responsabilitats de les persones en relació amb la diversitat cultural.
Utilitza les TIC, per la recerca de la informació.
Identifica i situa el continent europeu
Reconeix que Europa és un continent amb molt variat.
Treballa en grup
Fa la feina ben fetaParticipa a classe
Es comporta amb correcció

Continguts
1. El continent europeu. 2. Països i capitals d’Europa. 3. Cultures Europees. 4. Interpretació i lectura de mapes. 5. Interès per ubicar les capitals i els països. 6. Reconeixement de la importància de respectar la diversitat cultural.
Metodologia i seqüència didàctica
Descripció de les activitats

Materials

Temps

Org. socialAtenció diversitat

Act. Avaluació

La primera part de la primer sessió dedicada a aquesta
unitat serà per presentar i explicar el temari. El mestre
recolzarà la seva explicació amb el llibre de text i amb un
mapa gran d’Europa que penjarà a la pissarra.

Llibre de text i mapa d’Europa gran.

Individual. Cada alumne estarà a la seva taula prenent
atenció i participant d’una forma ordenada.20 min.

Alhora d’introduir el tema, deixarà que l’alumnat aporti
els seus coneixements, així com experiències i/o cultura.

VIII. Participa a classe, IX es comporta amb correcció.

El mestre dividirà la classe en grups de 2-3 alumnes. Cada
grup tindrà que treballar entre 1-3 països d’Europa fent
una petita recerca de cada país (capital, llengua, clima,
cultura). Un cop feta la...
tracking img