Examen gaia 2002

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1171 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
EXÀMEN GESTIÓ AMBIENTAL A LES IAA. GENER 2002

1. Completeu les següents frases (1p)

A) La DQO és una mesura indirecta de
B) La MES ens determinen la concentració de sòlids o matèries en suspensió (unitats ( mg /L)
C) Els temps de retenció hidràulic (TRH) varia amb __________ i __________
D) La fase de Floculació de tractament Químic té l’objectiu de augmentar el tamany delcoàgul per facilitar la seva separació de AR ja sia per flotació o per sedimentació
E) Desprès dels tractament Químic de Coagulació – Floculació s’ha de realitzar la separació dels flòculs formats tant per sedimentació o per flotació en la nostra AR
F) L’Agencia Catalana de l’aigua és
G) L’entitat pública que té competència sobre els residus que es generen i gestiones a Catalunya ésH) La declaració de residus la fan (indiqueu qui i la periodicitat)
I) La DUCA bàsica (Cànon de l’Aigua) es calcula en funció de el preu (€/m3) i cabal anual abastat (m3 / any) Preu( tipus de gravamen Cabal(Base impossible
J) Per conèixer les diferents vies de gestió d’un residu hem de consultar CRE (Catàleg de residus europeu)

2. Ordena els possibles llocs d’abocaments d’aigua residualsegons el grau d’exigència dels seus límits d’abocament (de més a menys) (0.3p)

LLera pública (rius, rieres, llacs, ...)
Mar
Clavegueram

3. Completeu la següent taula indicant segons el tipus de procés de depuració d’aigües residuals, el tipus de contaminació que podrà eliminar (0.8p)

|Tractament |Orgànica i/o inorgànica |Matèria ensuspensió i/o col-loidal i/o |
| | |dissolta |
|Tamissatge | | |
|Decantació || |
|Tractament Físico-Químic (Coagulació | | |
|-Floculació i Flotació) | | |
|Tractament Biològic || |

4. Quina interferència important podem tenir en l’assaig de la DQO? Sub o sobreestimem el valor real de la DQO? En quines indústries alimentàries pot aparèixer? (0.5p)
5. Contesteu les següents qüestions referents al procés de depuració per fangs actius: (1p)

A) Què hi trobarem en el reactor? AR + O2 + Biomassa
B) Per quècal un procés de decantació? Separar la biomassa floculada de l’AR per obtenir un efluent clarificat
C) En un sistema a on el reactor i el decantador estan separats:

- Què es recircula des del decantador fins el reactor i perquè?
- Què es purga o extreu periòdicament del decantador i perquè? L’augment de biomassa degut a la síntesi bacteriana, es fa per evitarl’obturació del decantador

6. Ordena les següents actuacions sobre la gestió de residus de menys a més impacte ambiental (0.4p)

- La comercialització com subproducte 2
- La disposició en abocadors 4
- La reducció en origen 1
- La valorització posteriorment a un tractament 3

7. Expliqueu en que es diferencien un residu valoritzable i un subproducte i poseu unexemple de cada (0.5p)

Residu Valoritzable: Recuperació i / o reciclatge de determinades substàncies o matèries de residus industrials q s’utilitzaran com a un producte per una empresa, però NO en substitució d’un altre. (Plàstics, bidons)
Subproducte: Substància o matèria que surt d’un procés productiu que serà aprofitat en altres processos com a matèria prima (Xerigot ( utilització...
tracking img