Exemple activitats s.d.

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 13 (3149 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de abril de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ACTUACIÓ 1. Resposta educativa amb alumna que presenta dèficit mental lleuger | |Contextualització
Antònia és una alumna de 8 anys que cursa el segon curs primària, escolaritzada al centre des d’infantil. Presenta NEE derivades d’un dèficit mental lleuger d’etiologia desconeguda. N.C.C: Té adquirida la lectoescriptura, presenta dificultats en la comprensió de textos escrits i en expressió oral(té poca fluïdesa). E.A: En la realització de les feines és lenta i necessita supervisió i pautes per a treballar. Context familiar: Els pares es mostren col·laboradors.
NEE de l’alumne
- Necessitat d’adquirir major autonomia en el context escolar, social i familiar.
- Necessitat de desenvolupar les capacitats mentals bàsiques.
- Necessitat d’adquirir o millorar en les habilitatsd’aprenentatge escolar.
- Necessitat de potenciar la capacitat de relació social i de comunicació.
- Necessitat d’utilitzar recursos (materials i personals) per a la comprensió
d’instruccions.
Resposta educativa (A diferents nivells):
1. CENTRE:
- Tenir en compte l’escolarització dels alumnes amb nee derivades de dèficit mental i
comptar amb els recursos materials i personals suficients peratendre a tots els alumnes (inclosos els de nee).
- Formació del professorat envers l’atenció educativa de l’alumnat amb nee derivades de deficiència mental.
- Escola oberta a la participació de les famílies.
- Afavorir la integració de l’alumna mitjançant un ensenyament no discriminatori, acceptant les diferències i la diversitat del alumnat de forma positiva.
2. AULA:
Orientacionsal tutor: situar a l’alumna a prop del mestre per a que no perdi informació, explicar als companys les seves característiques (per afavorir la seva integració), no sobreprotegir-la, donar-li responsabilitats, crear un clima d’autoconfiança.
3. INDIVIDUAL:
A) ADAPTACIÓ D’ACCÉS:
- Recursos personals: tutor, PT, AL, companys, altres mestres, EOEP, serveis socials.
- Recursos materials:normalitzats adaptats al seu n.c.c. i estil d’aprenentatge, han d’estar basats en el canal visual i s’han de poder compartir amb la resta (seran motivadors i lúdics). Empraren l’ordinador ja que ens permet que els alumnes obtinguin la informació per diferents vies i és un element motivador per a ells.
- Organització: espai i materials: adaptats a les característiques individuals dels alumnes,flexible i modificable en funció de la situació d’aprenentatge i que fomenti l’autonomia i la socialització. Temps i agrupaments d’alumnat: Afavorir autonomia, adaptable a la situació d’aprenentatge.
- Suport: 2 mestres/ 1 aula. Suport ordinari i específic.
- Coordinació: Quinzenalment: farem una reunió de cicle de tots els mestres que intervenen amb l’alumna per tal d’intercanviar informació iveure si tot va bé i reunió amb el tutor i E.Suport (per fer el seguiment de l’alumna en quant a pautes d’intervenció, orientacions metodològiques...). Trimestralment o sempre que sigui necessari: reunió amb el tutor i la família (per parlar de com va el procés d’aprenentatge de N’Antònia).
- Organització del suport: interns: El tutor, el mestre de suport (PT), AL i el grup d’iguals (companysd’aula) i externs: EOEP, serveis socials, associacions. S’elaboraran les adaptacions curriculars que siguin necessàries per l’alumna en les diferents àrees. El suport es realitzarà dintre de l’aula ordinària.
B) ADAPTACIÓ CURRICULAR:
- Objectius i continguts: prioritzem objectius i continguts com l’aprenentatge de la lecto-escriptura i el càlcul (instrumentals), hàbits bàsics de la vida diària,aspectes de socialització i comunicació.
- Metodologia: Partim dels coneixements previs i dels interessos dels alumnes (aprenentatge significatiu). Serà una metodologia global, oberta i flexible, s’afavorirà la interacció entre els alumnes i s’empraran diferents tècniques per atendre a la diversitat. El suport el donarem seguint la metodologia “dos mestres/un aula”. Donar més temps per...
tracking img