Exercicis quimica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1165 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de agosto de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. En una bombona de 12 litres hi ha oxigen molecular a 1.4 atmosferes i 310 K. Calcula:
a) el nombre de mols d'oxigen.
b) la densitat de l'oxigen en aquestes condicions.

Dades: Massa atòmica relativa de l'oxigen M(O) = 16 Constant molar dels gasos R= 0.082 atm · l · mol-1 · K-1

2. Un vas A de 200 cm3 de capacitat està separat d'un altre vas B de 600 cm3 de capacitat per una paretamb una obertura tancada. El vas A conté un gas a 750 mm de mercuri i a B s'ha fet el buit. Calcula la pressió al recipient quan s'obre l'obertura i el gas flueix de A a B. Se suposa que la temperatura no varia.

3. Si tenim un matràs amb 2 litres d'oxigen molecular. calcula:
a) El nombre de mols si la temperatura és de 47 ºC i la pressió de 0.8 atm.
b) Quina pressió tindrà si latemperatura és 300 K i el volum no canvia.
c) Quina temperatura ha de tenir perquè la pressió es redueixi a la meitat.
d) Quants grams d'oxigen hi ha.
e) La densitat en les condicions inicials.

Massa atòmica: O=16

4. Un hidrocarbur gasós té la següent composició centesimal: 85,71 % de C i 14,29 % d'hidrogen. En condicions normals, 1 litre de l'hidrocarbur té una massa de 2,5 g. Determina laseva fórmula empírica i la seva fórmula molecular.
5. La composició centesimal d'una determinada sal hidratada és 20,15% de ferro, 11,51% de sofre, 23,02% d'oxigen i 45,32% d'aigua.
a) Determina la seva fórmula empírica.
b) Quan escalfem 100 g d'aquesta sal, quants grams de la sal anhidra s'obtindran?

6. L'anàlisi d'un compost ha donat: 24,25 % de carboni; 71,7 % de clori 4,05 % d'hidrogen. Sabent que 1 litre del compost en estat gasós, mesurat a 744 mm de pressió i 110 ºC, té una massa de 3,085 g, calcula la seva fórmula empírica i molecular.
7. Es conegut que els elements presents en la vitamina C són: Carboni, hidrogen i oxigen. En una experiència analítica cremem totalment 2 g de vitamina C, obtenint-se 3 g de diòxid de carboni i 0,816 g d'aigua.
a)Troba la fórmula empírica de la vitamina C.
b) Desconeixem la massa molecular amb precisió, però és conegut que el seu valor està entre 150 i 200. Troba la seva fórmula molecular
8. Una dissolució d'àcid sulfúric del 44 % en massa té una densitat d'1,343 g/L.
a) Calcula la seva molaritat.
b) 25 mL de l'esmentada dissolució es dilueixen fins obtenir 100 ml d'una nova dissolució.Quina és la molaritat de la nova dissolució així obtinguda?
9.
10. a) Quin volum d'àcid sulfúric al 65,2 % en pes i densitat = 1,56 g/cm3 és necessari per preparar 280 mL de dissolució d'àcid sulfúric 0,3 M?
b) Quin volum de dissolució 0,3 M hem d'agafar per tal de tenir 1 g de solut?
c) Si agafem 10 cm3 de dissolució 0,3 M i els diluïm en aigua fins obtenir 250 mL d'una novadissolució, quina és la molaritat de la dissolució així preparada?

11. a) Quants grams de solut hi ha en 250 cm3 de dissolució 0,1 M de perclorat de potassi?
b) Si agafem 25 cm3 de la dissolució anterior i els posem en un matràs aforat de 250 mL, afegint aigua fins tenir-lo arrasat, quina concentració té la dissolució preparada?
c) Com prepararies 300 ml d'una dissolució 0,02 M de percloratde potassi a partir d'una 0,1M de perclorat de potassi?
d) Si la dissolució 0,1 M de perclorat de potassi té una densitat de 1,01 g/cm3, quin és el seu % en pes?
12. A) Calcula la molaritat d'uns dissolució obtinguda dissolent 5,8 g de sulfat de coure (II) pentahidratat en el volum d'aigua necessari per obtenir finalment 100 ml de dissolució.
b) Indica quant mols d'àtoms de sofrehi ha en l'anterior quantitat de sulfat de coure (II) pentahidratat.
c) Indica el nombre d'ions sulfat existent en l'anterior dissolució i la seva molaritat en la dissolució.

13. En la transició electrònica de l’àtom d’hidrogen del nivell quàntic principal n=2 al nivell quàntic n=1 s’emet un fotó de = 121.6 nm. Calcula:

a) La freqüència i l’energia del fotó d’aquesta radiació....
tracking img