Externalidades de una empresa

Páginas: 7 (1705 palabras) Publicado: 30 de enero de 2012
Contorno xeral e específico de empresa. Contorno xeral: factores económicos, socioculturais, político-legais, tecnolóxicos. Contorno específico: o sector. Esquema das cinco forzas competitivas de Porter: rivalidade entre competidores actuais, ameaza de entrada de competidores potenciais, ameaza de produtos substitutivos, poder negociador dos provedores, poder negociador dos clientes. AnáliseDAFO. A responsabilidad social

A CONTORNA A empresa non é un ente illado , senón que existe unha contorna que lles afecta e a que responden. Podemos definir a contorna como: o conxunto de factores que inflúen na vida da organización. A contorna da empresa constitúe o seu marco externo Clasificacion da contorna : xeral e específica A contorna xeral está formada por todos aqueles factores que afectannon só a actividade da empresa senón a actividade das outras empresa e tamén a outras actividades humanas e sociais. Son os que configuran a sociedade ou espazo económico onde a empresa desenvolve a súa actividade. Referímonos a factores tales como:

Demográficos

Económicos

Político-legais

Tecnológicos

Culturais e sociais

Medioambientais

 Demográficos : estructura dapoboación ( grao de envellecemento, sexo, etc)  Económicos: evolución das principais magnitudes macroeconómicas , situación económica xeral  Político-legais : a legislación vixente, a tendencia política do goberno, a estabilidade política , a existencia dunha democracia  Tecnológicos : a infraestructura tecnológica( parques tecnolóxicos), a i+d , o nivel de implantación das tecnoloxías das comunicación, etc  Culturais e sociais : hábitos , modas , nivel educativo , estilos de vida , etc  Medioambientais: os factores que teñen que ver co medioambiente preocupan hoxe en día á sociedade en xeral A contorna específica está formada por aqueles factores que están máis próximos á relación de intercambio entre a empresa e o mercado e que por tanto condicionan máis directamente á actividade da empresa. Referímonos a factores tales como :  Tipo de mercado no que vai desenvolver a empresa as súas actividades: barreiras de entrada, se é globalizado ou non , se é ao por maior ou non , se hai moita competitividade ou non , etc  A evolución do mercado  Os aspectos laborais : se existe convenios colectivos ou non , nivel de salarios no sector , etc  A relación cos proveedores; o grao deconcentración destes, etc

 Tipo de clientes , diferenciando se son intermediarios ou consumidores finais  As entidades financeiras : a súa existencia e número é fundamental para facilitar o acceso a recursos O SECTOR DE ACTIVIDADE. AS 5 FORZAS COMPETITIVAS DE PORTER O sector de actividade está formado por todas as empresas que ofrecen produtos similares que pretenden satisfacer do mesmo modo asnecesidades dos consumidores. Chamamos cota de mercado dunha empresa á proporción de vendas desa empresa con respecto as vendas totais do sector.

Cota de mercado = cifra de vendas da empresa / cifra de vendas do conxunto das empresa do sector Dentro do sector a empresa lider de mercado é a empresa que ten unha cota de mercado superior á dos seus competidores. Para comprender que ocorre dentro dunsector e cal é o seu atractivo para as empresas utilízase o modelo de Michael Porter (1982) cuxa análise permite identificar as forzas competitivas ou aspectos esenciais que concorren no sector AS 5 FORZAS COMPETITIVAS DE PORTER

1. Grao de rivalidade entre competidores. A intensidade da competencia do sector dependerá en primeiro lugar do número de competidores é dicir do tipo de mercado(monopolio , oligopolio, competencia monopolística, competencia perfecta). Tamén depende do grao de concentración do sector ou sexa como se distribúe o mercado entre os competidores: o sector é concentrado se poucas empresas reparten a maior parte do mercado entre eles e será fragmentado se ninguha das empresas tem unha participación importante no mercado . E por último diremos que tamén depende do...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Ejemplo de externalidades externas de una empresa
  • Externalidades
  • externalidad
  • Externalidad
  • Externalidades
  • Las Externalidades
  • Externalidades
  • Externalidades

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS