Feng shui-10 deities

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (353 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Feng Shui - The Ten Deities (Shi Sheng )
The 10 Deities are:

- Zheng Yin
- Pian Yin
- Bi Jian
- Jie Cai
- Shi Shen
- Shang Guan
- Zheng Cai
- Pian Cai
- Zheng Guan
- Qi Sha a.k.a. PianGuan

Day Master (Ri Zhu)
---------------------
Ten Deities | Jia | Yi | Bing | Ding | Wu | Ji | Geng | Xin | Ren | Gui |
Zheng Yin | Gui | Ren | Yi | Jia | Ding | Bing | Ji | Wu |Xin | Geng |
Pian Yin | Ren | Gui | Jia | Yi | Bing | Ding | Wu | Ji | Geng | Xin |
Bi Jian | Jia | Yi | Bing | Ding | Wu | Ji | Geng | Xin | Ren | Gui |
Jie Cai | Yi | Jia | Ding | Bing |Ji | Wu | Xin | Geng | Gui | Ren |
Shi Shen | Bing | Ding | Wu | Ji | Geng | Xin | Ren | Gui | Jia | Yi |
Shang Guan | Ding | Bing | Ji | Wu | Xin | Geng | Gui | Ren | Yi | Jia |
Zheng Cai |Ji | Wu | Xin | Geng | Gui | Ren | Yi | Jia | Ding | Bing |
Pian Cai | Wu | Ji | Geng | Xin | Ren | Gui | Jia | Yi | Bing | Ding |
Zheng Guan | Xin | Geng | Gui | Ren | Yi | Jia | Ding | Bing |Ji | Wu |
Qi Sha | Geng | Xin | Ren | Gui | Jia | Yi | Bing | Ding | Wu | Ji |
 
No. | 10 Deities | Loose Translation | Representation |
1 | Zheng Yin | official seal | benevolent and kind |2 | Pian Yin | unofficial seal | fierce and acute |
3 | Bi Jian | shoulder to shoulder | gentle and soft |
4 | Jie Cai | wealth robber | firm and violent |
5 | Shi Shen | food consumingdeity | pure and good |
6 | Shang Guan | hurt the official | fierce and vigorous |
7 | Zheng Cai | proper income | moderate and mild |
8 | Pian Cai | side income | moderate and mild |
9 |Zheng Guan | controller / Proper Official | calm and moderate |
10 | Qi Sha a.k.a Pian Guan | 7 killings or Unbecoming Official | staunch and unyielding |
The 6 Relations in respect of the 10deities
No. | 6 Relations | Palace | Male | Female |
1 | Grandparents | Year Pillar | | |
2 | Father | Month Pillar | Pian Cai | Pian Cai |
3 | Mother | Month Pillar | Zheng Yin | Zheng Yin |...
tracking img