Filosofía

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1316 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Generalitat de Catalunya  Departament d’Educació  Institut d’Educació Secundària i Superior  d’Ensenyaments Professionals  Guindàvols 

Departament de Ciències Experimentals 
Mercè del Barrio Arranz 

Curs 09­10 

1a Avaluació 

Data 26­10­08 

Examen – 1 CORRECCIÓ 

Qualificació 

BIOLOGIA: Biologia molecular 

Nom: 

Curs: Batx. 

1.  [2  punts]  En  funció  de  la naturalesa  de  la  font  d’energia  i  de  la  font  de  carboni  que  utilitzen, els organismes es poden classificar com s’indica a la taula següent:  Font d’energia  Llum  Substrats oxidables  (fotòtrof)  (quimiòtrof)  Matèria  Orgànica  (heteròtrof)  Matèria  Inorgànica  (autòtrof)  fotoheteròtrof  quimioheteròtrof 

Font de  carboni 

fotoautòtrof 

quimioautòtrof 

1.1.(1 punt) Pel que fa a aquesta terminologia, què diríeu que és un gerani? Per què? I  un humà, què és? Per què?  Gerani  Humà  És ...  fotoautòtrof  quimioheteròtrof 

ü quimiòtrofs  hem  d’usar  ü fotòtrofs  poden  usar  la  llum  substrats  oxidables  com  a  font  com a font d’energia  d’energia  Perquè...  ü autòtrofs poden  usar  CO2  com  ü heteròtrofs hem d’usar matèria  a  font  de  carboni  és  a  dir,  son orgànica  com a font de  carboni  fotoautòtrofs  és  a  dir,  som  quimioheteròtrofs 

1.2. (1  punt)  Trobeu  dues  espècies  bacterianes  desconegudes  i  voleu  determinar­ne  algunes  característiques.  Per  a  això  feu  créixer  les  dues  espècies  bacterianes  en  les condicions que es deriven de combinar: · la presència o no de llum · la presència o no de sacarosa en el medi Cada mitja hora preneu una mostra de cada cultiu i feu un comptatge de cèl∙lules  per veure si hi ha (+) o no hi ha (–) creixement de la població bacteriana. Anoteu al  quadern els resultats següents:  Condicions de creixement  espècie 1  espècie 2  Llum  sacarosa  Sí                              Sí  +  +  No                             Sí  –  +  No                             No  –  – Sí                              No  +  –

Què podeu dir de cada espècie pel que fa a les seves fonts de carboni i d’energia?  Per què?  Espècie 1  Espècie 2  És ...  fotoautòtrofa  quimioheteròtrofa 

només sobreviu en presència de  llum: és fotòtrofa pot sobreviure  Perquè...  en absència de sacarosa: és  autòtrofa 

només sobreviu en presència de  sacarosa: és heteròtrofa pot  sobreviure amb o sense llum: és  quimiòtrofa 

2.  [4 punts] 2.1. (1 punt) En el gràfic següent s’observa la variació del volum d’una cèl∙lula en funció  del  temps.  La  cèl∙lula  va  ser  col∙locada  inicialment  en  un  medi  amb  alta  concentració de sals i al cap de 10 minuts va ser transferida a un medi amb aigua  destil∙lada. Explica raonadament els canvis de volum que experimenta la cèl∙lula al  llarg del temps. 

El  volum  de  la  cèl∙lula disminueix  en  un  medi  amb  alta  concentració  de  sals  per  pèrdua  d’aigua  i  augmenta  en  aigua  destil∙lada  per  l’entrada  d’aigua;  en  tots  dos  casos es tracta de processos osmòtics.  2.2. (2  punts)  L’any  1727,  Hales  va  establir  per  primera  vegada  que  hi  havia  d’haver  una relació entre l’activitat de les fulles i l’ascens de la saba. Va introduir diferents  branques d’arbres,  amb  diferent  quantitat  de  fulles,  en  recipients  idèntics  que  contenien la mateixa quantitat d’aigua, i va observar que l’aigua d’aquests disminuïa  proporcionalment a la superfície total de les fulles que tenia cada branca.  a.  (1 punt) Quines característiques de l’aigua fan que aquesta pugui ascendir de les arrels fins a les fulles. Les forces i els mecanismes responsables de la circulació

de  l’aigua  dins  la  planta  depenen  de  l’estructura  de  la  tija  i  dels  mecanismes  d’absorció.  Els  tubs  que  formen  el  xilema  són  rígids,  gràcies  a  la  lignina  que  n’impregna  la  paret  cel∙lular,  i  molt  prims  (la  seva  llum  és  inferior  a  un  mil∙límetre); és a dir, tenen estructura capil∙lar.  Quan  l’extrem ...
tracking img