Filosofia descartes

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (660 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
UNITAT 1

Patrimoni: Conjunt de béns, drets i obligacions de l’empresa
Béns + Drets = Obligacions
ACTIU =PASSIU + NET PATRIMONIAL

=

Resultat del període = NP al final del període – NPal principi del període. Des d’un punt de vista dinàmic de la comptabilitat, les variacions del Net Patrimonial entre dos moments de temps determinen el resultat de l’empresa en aquell períodeMASSES PATRIMONIALS

ACTIU

Actiu No Corrent: Es tracta d’elements que possibiliten l’activitat productiva de l’empresa i, per tant, romanen a l’empresa a llarg termini (més d’un exercici econòmic)Immobilitzat intangible
Immobilitzat material
Inversions financeres a llarg termini
Inversions immobiliàries

Actiu Corrent: Es tracta d’elements que es troben en constant rotació; no romanen allarg termini dins l’empresa sinó que es renoven amb freqüència

Existències: Elements que s’han de transformar o vendre per poder-se convertir en líquid.
Realitzable: Crèdits i drets a favor del’empresa (drets de cobrament). Es faran líquids en un període de temps relativament breu.
Disponible: Elements que són líquids i tenen, per tant, disponibilitat immediata

PASSIU

Patrimoni Net: Estracta d’elements que representen obligacions de l’empresa amb els propietaris o socis.

Representen els recursos de l’empresa que es destinen a l’autofinançament (els anomenats fons propis). Tambés’hi inclouen subvencions i donacions (es reben de terceres persones però es tracta de fons que no s’han de retornar).
Per tot plegat, al patrimoni net també se l’anomena NO EXIGIBLE.
Passiu NoCorrent: Es tracta d’elements que representen deutes de l’empresa amb terceres persones i que s’han de tornar a llarg termini (més d’un any).
Al Passiu No Corrent se l’anomena també EXIGIBLE A LLARGTERMINI.

Passiu Corrent: Es tracta d’elements que representen deutes de l’empresa amb terceres persones i que s’han de tornar abans d’un exercici econòmic (un any)
Al Passiu Corrent se l’anomena...
tracking img