Fiscal caso pupa impost societtats

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 11 (2620 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
CAS IMPOST SOBRE SOCIETATS La Societat "PUPA, SA", dedicada a la fabricació i comercialització de material sanitari, ha obtingut durant l'any 2010 un resultat comptable abans de comptabilitzar la despesa per l'impost sobre beneficis de 800.000 euros. "PUPA, SA" es va constituir i va iniciar les seves activitats l'1 de gener de 2002, el seu exercici econòmic i el seu període impositiu coincideixenamb l'any natural, i no ha estat mai subjecta al règim d'entitats de reduïda dimensió. El departament de comptabilitat té molts dubtes sobre com s'han registrat algunes operacions que s'han produït al llarg de l'exercici, per la qual cosa posa en coneixement de vostè com a assessor fiscal de la empresa la següent informació, per tal que proposi els ajustos comptables i fiscals que en el seu cassiguin necessaris per comptabilitzar la despesa per l'impost sobre beneficis i liquidar l'Impost sobre Societats de 2010: 1. A principis d'any va adquirir a molt bon preu una vella nau industrial que pensava destinar a magatzem, per la qual va desemborsar 100.000 euros (valor del sòl 25%). No obstant això, les condicions en què es trobava la construcció eren molt pitjor del que es pensava, demanera que després d'un informe pericial es va procedir a la seva demolició per aixecar una nova nau, les obres d'edificació començaran el proper any. Aquest contratemps li ha suposat a “PUPA, S.A.” unes despeses d’enderroc i demolició per import de 50.000 euros. Els assentaments comptables registrats han estat els següents: Per l'adquisició de la nau industrial: Codi 210 211 572 Compte Terrenys i bénsnaturals Construccions Bancs Deure 25.000 75.000 Haver 100.000

Per la baixa del valor comptable de la construcció enderrocada: Codi 671 211 Compte Pèrdues procedents de material Construccions Deure l’immobilitzat 75.000 75.000 Haver

Per l'activació de les despeses d'enderroc i demolició: Codi 211 572 Compte Construccions Bancs Deure 50.000 Haver 50.000 1

De conformidad con dos datosfacilitados en este punto 1, debéis comprobar si el apunte contable correspondiente a la “baixa del valor comptable de la construcció enderrocada” se adecua a lo establecido en el norma de valoración y registro 13ª del PGC 2007. Por tanto, tendréis que analizar si los gastos de derribo y demolición se deben incluir como mayor valor del coste de adquisición o bien por el contratrio se considerangasto. 2. A principis de 2010 ha realitzat una forta inversió en maquinària. L'empresa amortitza comptablement l'actiu de forma lineal segons el coeficient màxim de taules, que és el 15 per 100. El seu cost ha ascendit a 1.000.000 d'euros i s'ha finançat mitjançant el contracte de leasing amb una entitat financera, el quadre de distribució de quotes s'acompanya a continuació: Any 2010 2011 2012 20132014 Anualitat 120.000 120.000 370.000 370.000 370.000 Quota interessos 120.000 120.000 120.000 70.000 20.000 Quota adquisició 250.000 300.000 350.000 Capital pendent 1.000.000 1.000.000 750.000 450.000 100.000

L'opció de compra es pot exercir, segons indica el contracte, en el termini dels primers 10 dies de gener de 2015 amb un preu convingut per a la mateixa de 100.000 euros. En este puntorecordad que en el artículo 115 del TRLIS se regula el régimen fiscal especial de los contratos de arrendamiento financiero. Dicho régimen especial supone la deducibilidad, por un lado, de los gastos por intereses y, por otro lado, de la parte de las cuotas correspondiente a la recuperación del coste del bien siempre que no sea superior al resultado de aplicar al coste del bien el doble delcoeficiente de amortización lineal según tablas. El ajuste extracontable, si procede, cuando la sociedad tribute en régimen general, se determina de la siguiente manera:

2

Supuestos Si (Dotación Amortización contable según Coeficiente Máximo x 2) > Cuota pagada parte coste recuperación del bien Si (Dotación Amortización contable según Coeficiente Máximo x 2) < Cuota pagada parte coste recuperación...
tracking img