Fiscalidad

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 19 (4555 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Estudis d'Economia i Empresa 01.514 Fiscalitat Empresarial Semestre 10-11/setembre-gener

SOLUCIONS ORIENTATIVES

Prova d'avaluació contínua 4. Impost de societats
1er exercici. Determinació de la base imposable. Correccions al resultat comptable a) Una empresa va dotar en l'exercici 20X0 una provisió per a riscos i despeses per import d'1.000.000 euros davant la possible indemnització perdanys i perjudicis causats a diversos clients per causa d'uns productes venuts en mal estat. Finalment els citats clients van interposar demanda judicial en l'exercici 20X1 en la qual sol·licitaven una indemnització de 800.000 euros. Al maig de l'exercici 20X2 el jutjat va acordar una indemnització de 500.000 euros que la societat va pagar amb càrrec a la provisió, anul·lant la resta de la mateixa.Es demana: - Determinar les despeses i ingressos comptables i fiscals en els exercicis 20X0, 20X1 i 20X2, i si escau, els possibles ajustos extracontables a realitzar sobre el resultat comptable i la seva naturalesa (temporal o permanent). En l'exercici 20X0 l'empresa haurà realitzat el següent seient comptable Codi (678) (142) Compte Despeses excepcionals Provisió per a altres responsabilitatsDeu 1.000.000 Haver-hi 1.000.000

La provisió per responsabilitat realitzada comptablement no és fiscalment deduïble en 20X0, ja que a l'entitat no se li ha reclamat quantitat alguna (art. 13.1 TRLIS). L'ajust extracontable positiu és per import d'1.000.000 euros i té naturalesa temporal, ja que la despesa comptable ha estat d'1.000.000 euros però la despesa fiscal és zero i es preveu que vagi arevertir en el futurEn l'exercici 20X1 la provisió passa a ser fiscalment deduïble però només per un import de 800.000 euros. Per tant es genera una diferència negativa en 20X1 per import de 800.000 de naturalesa temporal com a conseqüència que la despesa fiscal és 800.000 euros però la despesa fiscal és zero. Comptablement s'anul·laria la provisió per 200.000 euros realitzant el següent seient:Codi (142) (795) Compte Provisió per a responsabilitats Excés de provisions Deu 200.000 200.000 Haver-hi

Per tant també es generaria una diferència temporal negativa per import de 200.000 euros en ser l'ingrés comptable de 200.000 euros i l'ingrés fiscal zero. En l'exercici 20X2 es realitzaria el següent seient comptable: Codi (142) (572) (795) Compte Provisió per a altres responsabilitats Bancsi institucions de crèdit c/c Excés provisions Deu 800.000 500.000 300.000 Haver-hi

El que no donaria lloc a cap tipus de diferència doncs l'ingrés comptable i fiscal coincideixen en l'import de 300.000 euros. El resum de l'anteriorment assenyalat és el següent:

01.514_PAC4_Solucions.doc

1/10

PAC4. IMPOST DE SOCIETATS
Exercici 20X0 20X1 Exercici 20X1 20X2 Despesa comptable 1.000.0000 Ingrés comptable 200.000 300.000 Despesa fiscal 0 800.000 Ingrés fiscal 0 300.000 Ajustos +1.000.000 -800.000 Ajustos -200.000 0

b) Una societat va adquirir un immoble l'1 de gener de 2003 per import d'1.000.000 d'euros, amb un valor del terreny d'un 25% del preu total pagat. Se sap que el coeficient d'amortització anual aplicat per l'empresa és el 3%, que és el coeficient màxim quedeterminen les taules d'amortització. El 31 de desembre de 2008 ven aquest immoble per import d'1.800.000 euros. Durant el període 2003 a 2007 l'entitat va tenir les següents magnituds mitjanes: Patrimoni net Patrimoni net + Passiu total Drets de crèdit Tresoreria 2.040.000 2.800.000 1.200.000 400.000

Es demana: - Calcular el benefici que comptabilitzaria la societat per la citada operació i quinaimporti hauria d'integrar a la base imposable de 2008. En aquest suposat les amortitzacions comptabilitzades han estat totes elles fiscalment deduïbles doncs s'han dotat d'acord amb el coeficient màxim d'amortització de les taules oficialment aprovades. L'element transmès és un immoble i, en transmetre un element de l'immobilitzat material que té la consideració d'immobles, cal aplicar l'article 15.9...
tracking img