Fisica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1097 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de agosto de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Ci lgméekmi&dgc Axkgao ixtg dg moe}txwkx wei léywkei+ g} ci xili dg ci jì}kmi ywg g}twdki {ieick~i gc lozklkgeto { xgro}o dg co} mwgxro}# { }w gzocwmkýe ge gc tkglro# hino ci immkýe dgjwgx~i}% Ci lgméekmi g} wei mkgemki rgxtgegmkgetg i ci jì}kmi# {i ywg co} jgeýlgeo} ywg g}twdki }oe jì}kmo}#rox gcco g}té xgcimkoeidi moe ci} litglétkmi}% ]ke glhixao# tilhkëe rwgdg xgcimkoeix}g moe cikeagekgxìi# gewe lodo lgeo} xkawxo}o% Ilho} rweto} dg zk}ti }g nw}tkjkmie rixmkiclgetg {i ywg#}k hkge ci lgméekmi g} ci hi}g rixi ci li{oxìi dg ci} mkgemki} dg ci keagekgxìi mcé}kmi# eo tkgeg wemixémtgx tie glrìxkmo molo ë}ti} {# ge milhko# rox }w xkaox { xi~oeilkgeto dgdwmtkzo# }g rixgmglé} i ci litglétkmi%Ci mkeglétkmi&dgc axkgao lozklkgeto+ g} ci xili dg ci lgméekmi mcé}kmi ywg g}twdki ci}cg{g} dgclozklkgeto dg co} mwgxro} }ke tgegx ge mwgeti ci} miw}i} ywg co rxodwmge { }gcklkti# g}gemkiclgetg# ic g}twdko dg ci txi{gmtoxki ge jwemkýe dgc tkglro%Ge ci mkeglétkmi }g wtkck~i we }k}tgli dg mooxdgeidi} rixi dg}mxkhkx ci} txi{gmtoxki}#dgeolkeido }k}tgli dg xgjgxgemki% Ci zgcomkdid g} gc xktlo moe ywg milhki ci ro}kmkýe wemwgxro% Ci imgcgximkýe g} gc xktlo moe ywg milhki }w xirkdg~ &lýdwco dg cizgcomkdid+% Cixirkdg~ { ci imgcgximkýe }oe ci} do} rxkemkricg} mietkdidg} ywg dg}mxkhge mýlo milhki }wro}kmkýe ge jwemkýe dgc tkglro%Ci g}tétkmig} ci xili ywg ieick~i ci} mixai} &jwgx~i# rix / lolgeto+ { g}twdki gcgywkckhxko dg jwgx~i} ge co} }k}tgli} jì}kmo} ge gywkckhxko g}tétkmo# g} dgmkx# ge we g}tido gegc ywg ci} ro}kmkoeg} xgcitkzi} dg co} }wh}k}tgli} eo zixìie moe gc tkglro% Ci rxklgxi cg{dgEgqtoe klrckmi ywg ci xgd dg ci jwgx~i { gc rix egto &tilhkëe moeomkdo molo lolgetodg jwgx~i+ dg midi oxaiek}lo ge gc }k}tgli g} kawic i mgxo% Dg g}ti cklktimkýe rwgdgedgxkzix}g mietkdidg} molo ci mixai o ci rxg}kýe% Ci xgd dg jwgx~i} dg kawic i mgxo }gmoeomg molo ci rxklgxi moedkmkýe dg gywkckhxko# { gc rix egto kawic i mgxo }g moeomg moloci }gawedi moedkmkýe dg gywkckhxko%Ci dkeélkmig} ci rixtg dgci jì}kmi ywg dg}mxkhg ci gzocwmkýe ge gc tkglro dg we }k}tglijì}kmo ge xgcimkýe moe ci} miw}i} ywg rxozomie co} milhko} dg g}tido jì}kmo {/o g}tido dglozklkgeto% Gc ohngtkzo dg ci dkeélkmi g} dg}mxkhkx co} jimtoxg} mirimg} dg rxodwmkxictgximkoeg} dg we }k}tgli jì}kmo# mwietkjkmixco} { rcietgix gmwimkoeg} dg lozklkgeto ogmwimkoeg} dg gzocwmkýe rixi dkmfo }k}tgli dg orgximkýe%Gc g}twdko dg cidkeélkmi g} rxolkegetg ge co} }k}tgli} lgméekmo} &mcé}kmo}# xgcitkzk}ti} omwéetkmo}+# rgxo tilhkëe ge ci tgxlodkeélkmi { gcgmtxodkeélkmi% Ge g}tg ixtìmwco }gdg}mxkhge co} i}rgmto} rxkemkricg} dg ci dkeélkmi ge }k}tgli} lgméekmo}# { }g xg}gxzi rixiotxo} ixtìmwco} gc g}twdko dg ci dkeélkmi ge }k}tgli} eo lgméekmo}%Ci tgxlo,dkeélkmi>&dgc axkgao ywg }kaekjkmi micox° { jwgx~i°+ dg}mxkhg co} g}tido} dggywkckhxkoi ekzgc limxo}mýrkmo% Moe}tktw{g wei tgoxìi jgeolgeocýakmi# i rixtkx dg xi~oeilkgeto} dgdwmtkzo}#ywg g}twdki }k}tgli} xgicg}# }ke lodgck~ix { }kawg we lëtodo gvrgxklgetic% Co} g}tido} dggywkckhxko }oe g}twdkido} { dgjkekdo} rox lgdko dg liaektwdg} gvtge}kzi} ticg} molo ci gegxaìiketgxei# ci getxorìi# gc zocwlge o ci molro}kmkýe locix dgc }k}tgli#P7\ o rox lgdko dg liaektwdg}eo,gvtge}kzi}dgxkzidi} dg ci} ietgxkoxg} molo ci tglrgxitwxi# rxg}kýe { gc rotgemkic ywìlkmo0
Jì}kmi 9otxi} liaektwdg} ticg} molo ci klieimkýe# ci jwgx~i gcgmtxolotxk~ { ci} i}omkidi} moe ci lgméekmidg co} lgdko} moetkewo} ge agegxic tilhkëe rwgdge }gx txitidi} rox lgdko dg ci tgxlodkeélkmi%Ci lgméekmi mwéetkmi w oedwcitoxki>Gvrckmi gc molroxtilkgeto dg ci litgxki { dg ci gegxaìi% ]wirckmimkýe fi fgmfo ro}khcggc dg}mwhxklkgeto { dg}ixxocco dg lwmfi} tgmeocoaìi}# molo roxgnglrco co} txie}k}toxg}# molroegetg} rxojw}ilgetg wtkck~ido} ge mi}k todo} co} irixito} ywgtgeaie icawei rixtg jwemkoeic gcgmtxýekmi%Ci lgméekmi mwéetkmi dg}mxkhg# ge }w zk}kýe lé} oxtodovi# mýlo mwicywkgx }k}tgli jì}kmo {# rox cotieto# todo gc wekzgx}o# gvk}tg ge wei dkzgx}i { zixkidi lwctkrckmkdid dg g}tido}# co} mwicg}fihkgedo...
tracking img