Fol lleis

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 15 (3649 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Index de contingutIndex de contingut
Lleis orgàniques3
Lleis ordinàries4
Decrets lleis5
Decrets legislatius6
Reglaments6
Els tractats internacionals7
La OIT9
La Unió Europea10
El Tribunal de Justícia10
Parlament11
La comissió11
El tribunal de comptes 11
El Consell12
Els convenis col.lectius12
Classes de convenis col·lectius12
Segons la seva eficàcia13
Segons l'àmbit territoriald'aplicació13
Segons el seu contingut o configuració13
Subjectes legitimats per a negociar13
El procediment de negociació i el control de la legalitat del conveni14
Durada del conveni15
El contracte de treball15
Les clàusules addicionals al contracte de treball17

El Dret del treball

Les fonts del Dret del treball

Lleis orgàniques
Una llei orgànica aprovada per les Corts Generals del' estat espanyol són aquelles que es diferencien de les lleis ordinàries per la necessitat de tenir majoria absoluta al Congrés del Diputats i per que són reservades a unes matèries concretes. Tan sols, les Corts Generals poden articular lleis orgàniques.

Concepte

La constitució espanyola de 1978 determina en el seu article 81, que les lleis orgàniques són aquelles relatives aldesenvolupament dels drets fonamentals i de les llibertats públiques, les que aprovin els Estatuts d'autonomia i el règim electoral i altres previstes en la Constitució. L'aprovació, la modificació o la derogació de les lleis orgàniques exigirà la majoria absoluta del Congrés dels Diputats en una votació final sobre el conjunt del projecte.

Exemples

Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny de Règimelectoral general
Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades
Llei Orgànica 6/2006 de Reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya
Llei orgànica 8/2007 sobre financiació dels partits polítics.

Lleis ordinàries
Una llei ordinària és la norma de rang legal que constitueix, generalment, l'últim graó en la jerarquia jurídica de les lleis d'un Estat, després dela Constitució i les lleis orgàniques o altres equivalents (que solen posseir requisits extraordinaris per a la seva aprovació i versen sobre matèries especials). La seva aprovació correspon al Congrés o Parlament, normalment per majoria simple.
En els sistemes democràtics els membres del parlament o congrés són triats per sufragi universal. L'aprovació de les lleis es pot realitzar per votació en el ple dela càmera, o per alguna de les comissions legislatives que pot tenir. Les lleis ordinàries inicien la seva tramitació, bé a iniciativa de la pròpia Càmera, o bé per iniciativa del poder executiu. En alguns sistemes, a més, s'admet que sigui a través d'una iniciativa popular. Són també lleis ordinàries les dictades pels òrgans legislatius dels estats federats, territoris o comunitats autònomes que,dintre d'un Estat federal, regional o d'autonomies, tenen atribuïda aquesta capacitat.
Exemple:

La llei de l'Estatut dels Treballadors és una llei aprovada el 10 de Març de 1980

Llei 31/95, de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals
Llei 39/99, de 5 de novembre per promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores

Decrets lleisUn decret-llei és una norma jurídica amb rang de Llei de l'ordenament legal espanyol que fou instituït en l'article 86 de la Constitució Espanyola  i permeten al Govern Espanyol tenir resoltes en una setmana o dies, normes amb rang de llei que trigarien en 3 o 4 mesos pel procediment d'aprovació parlamentari habitual, pel que responen a casos d'urgència o extrema necessitat. És un dels pocs casosprevistos en la constitució en que el poder executiu (el "govern") pot exercir el poder legislatiu(elaborar lleis), juntament amb la legislació per delegació i l'elaboració de textos refosos; i com a tal és objecte d'un control per part del poder legislatiu per tal de vetllar per l'efectiva separació de poders pròpia d'un estat democràtic. Cal esmentar que aquelles comunitats autònomes que ho...
tracking img