Fol tema cinc

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 14 (3404 palabras )
  • Descarga(s) : 4
  • Publicado : 23 de mayo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Fol Unitat 5
1. La jornada laboral
2. El treball nocturn i el treball a torns
3. La reducció I adaptació de la jornada laboral
4. Les hores extraordinàries
5. Els permisos retribuïdes
6. Les vacances anuals retribuïdes
7. Les festes laborals

1. La jornada laboral
És el temps dedicat a la realització del treball i és la pactada en els convenis col·lectius iels contractes de treball.
Mai no pot excedir de les 40 hrs setmanals, de promig, en còmput anual. No pot ser superior a nou hores diàries , llevat que en el conveni s’estableixi una distribució diferent o irregular de la jornada i en aquest cas s’han de respectar el descans entre jornades i descans setmanal.
No es té en compte l’excés de treball per força major, es compensa com a horaextraordinària de força major.

Períodes de descans
Entre el final d’una jornada i el començament de la següent han de passar com a mínim 12 hores (excepte en casos específics en que queda reduït)
Si la jornada sobrepassa les sis hores el treballador té dret a un descans no inferior a 15min(sols es considera temps de treball efectiu si ho disposa el C.Col)
Si el treballador es menor de 18anys ha deser de 30min i s’ha d’establir sempre que la jornada excedeixi de 4hores i mitja.
El descans mínim setmanal es acumulable per períodes de feina a 14 dies. -1,5 dies de descans ininterromput.
Els menors de 18anys- 2 dies.

En cap cas es pot compensar amb diners. Es poden establir reglamentàriament ampliacions i limitacions i règims de descans alternatiu i sempre es pot acordar un altre sistemade descans ja que l’article 37 del ET ho admet.

Jornades especials
L’ET encomana al govern la possibilitat d’establir ampliacions o limitacions dins la jornada laboral. Es pot distingir entre:
-Treballadors de finques urbanes
Guardis i vigilants no ferroviaris.
Treballadors del camp i de la mar
Comerç i Hosteleria
Treballadors de carretera urbans, ferroviaris o aeris

Jornades limitadeso reduïdes: es produeix quan el tipus de feina no permet fer tantes hores extraordinàries de la tasca a realitzar , ja que pot esgotar físicament, moral o intel·lectualment els treballadors.

2. El treball nocturn i el treball a torns
Treball nocturn: es el treball realitzat de les 22hores a les 06hores.
Es considera treballador nocturn quan realitza una part no inferior a tres hores dela seva jornada laboral diària o anual dins d’aquest horari.
La jornada laboral dels treballadors nocturns no pot sobrepassar les vuit hores diàries de mitjana prenent un període de referència de 15dies.
Els treballadors nocturns gaudeixen d’un nivell de protecció en seguretat i salut adaptat a les necessitats naturals del seu treball.
Disposen p.ex. d’una avaluació gratuïta de la seva salut.El treball nocturn sols es pot superar en casos extraordinaris i es considera hora extra per força major.Si un treballador nocturn se li reconeixen problemes de salut degut a aquest fet, té dret a ser destinat a un lloc diürn sempre que l’empresa disposi i sigui professionalment apte per a ocupar-lo.
Tenen una retribució especifica d’increment d’acord amb el que estableix el C.Colectiu.L’empresari que recorri habitualment al treball nocturn ha d’informar a l’autoritat laboral. El govern pot establir limitacions per a determinades activitats o categories de treballadors per tal de preservar la seguretat i la seva salut.

El treball per torns
L’ET estableix que en empreses amb processos o activitats continus durant les 24hores amb treball a torns cal tenir en compte la rotació i quecap treballador no pot estar en el torn de nit més de dues setmanes consecutives , llevat d’adscripció voluntària.
No es pot destinar a una treball nocturn o per torns a una dona embarassada, que acaba de tenir una criatura o esta en períodes d’alletament.
Si un treballador cursa amb regularitat estudis per a l’obtenció d’un títol acadèmic o professional te preferència a escollir torn si...
tracking img