Fonaments de dret

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 30 (7301 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
DRET I ESTAT

Concepte i funcions del Dret
Dret: conjunt de normes aplicades per l’estat que obliguen. Regula els temes que considerem importants. Estan vinculades al concepte de justícia.

Funcions:
- Tractament del conflicte
- Garantir la convivència
- Dissuadir de conductes no desitjables: orientar la conducta
- Legitimar la conducta
- Regular el funcionament de l’estat
-Regular l’intercanvi de béns i serveis
- Ajudar a la justícia

El dret desprèn dels conceptes de: justícia, llibertat i DDHH

Dret, moral i usos socials. Dret i justícia.
Perspectives:
- Dret natural (iusnaturalista): és la concepció racional (natural) d’allò que és just.
- Dret positivista: el què és just és allò que marquen les lleis.

Moral i dret: hauria d’estar separada, però nopodem oblidar que les lleis les fan els polítics, per tant, corresponen als valors i ideals tant de qui governa com de la moral col·lectiva que predomina en el moment de fer-se.

Legalitat i legitimitat: validesa, vigència, aplicabilitat, eficàcia
Legitimitat i legalitat:
- una qüestió que s’adapti a la llei no té perquè tenir legitimitat, no té perquè ser moralment justa.
- La legitimitat ojustícia d’una llei és prescindible. S’aplica igualment.
- L’ordenament jurídic en general, sí que ha de tenir una visió justa, ha d’estar basat en els dret fonamentals.

Validesa: Qualitat d’una norma que indica que s’ha elaborat segons el procediment previst a l’ordenament jurídic i que no contradiu cap norma d’àmbit superior.

Vigència: el moment en que una norma té la capacitatd’aplicar-se.

Aplicabilitat: que s’adeqüi al cas concret. Cada norma regula una cosa, per tant, és aplicable només a aquella cosa.

Eficàcia: quan compleix la finalitat per a la que ha estat creada.

Estat
- Organització política que regula la vida dels ciutadans.
- Genera regles i pot exercir la força per al seu compliment.
- Està instaurat en un territori concret.
- Té el monopoli del’exercici d’aquest poder.

L’ORDENAMENT JURÍDIC

L’ordenament com a sistema de normes
Norma jurídica: proposició prescriptiva dotada de força obligatòria.

Si passa A, s’ha de fer B

Norma: no s’esgota amb el seu compliment. Una llei s’ha de complir sempre i per tothom.

Acte jurídic: s’esgota amb el seu compliment. Una vegada s’ha aplicat, caduca. És una plicació directa d’una llei. Exemple:una multa, la convocatòria d’una subvenció...

Interpretació d’una norma: la majoria de preceptes necessiten interpretació.
1. Interpretació: la literal de la norma.
2. Contextual: per altres normes que tenen a veure amb ella.
3. Autèntica: Es pren com a referència la voluntat del legislador quan va crear i aprovar aquesta norma.
4. Teleològica (finalista): Es pren com areferència el què es pretenia amb aquella norma.

Tipus de normes:
- Primària: dona ordres al ciutadà. Exemple: “no matis”
- Secundàries o d’organització: van adreçades als poders públics, atribuint-los competències i definint protocols de funcionament.

Totes les normes estan organitzades: sistema de normes o ordenament jurídic.

Principis. Serveixen perquè hi hagi un sistema de normes.
- Dejerarquia: les de rang superior, s’imposen a les de rang inferior.
- De competència: en cas de vàries normes que regulin un mateix tema, s’aplica la de l’òrgan que té la competència concreta.
- Successió temporal: la norma que s’aplica és la última que reguli el tema.
- De procediment: ha de complir un procediment marcat per poder aplicar-se.
- Supletorietat: quan no hi ha una norma perregular un tema concret, s’aplica una que tracti un tema semblant.
- Especificitat: s’aplica la norma creada específicament al tema tractat.

Els grans sistemes jurídics: common law i civil law
Civil law: sistema d’ordenament jurídic continental europeu.
- Referència: la revolució francesa.
- La jurisprudència estava en mans de l’aristocràcia. Si la pot controlar el govern i aquest pot...
tracking img