Fundamentos direccion empresas

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1977 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
CAPÍTOL 1. L’EMPRESA I LA DIRECCIÓ D’EMPRESES.
1.1 Concepte d’empresa i d’organització. 1.1.1. La definició d’empresa. Una empresa és una institució en la que un conjunt de persones transformen diversos recursos en béns i/o serveis que satisfan necessitats humanes , amb la finalitat d’obtenir beneficis per a distribuir entre els seus propietaris. Les relacions s’organitzen a través d’unaestructura, d’un conjunt de procediments i normes establertes. En totes les empreses hi ha recursos tangibles (físics, com terrenys i edificis, i financers, com diners o comptes corrents), recursos intangibles (marques, patents..) i recusos humans. Com defineixen Menguzzato i Renau (1991), les empreses poden entendre’s com unitats tècnico-econòmiques i unitats socio-polítiques de decisió. S’entenen comunitats tècnico-econòmiques perquè transformen un conjunt de recursos, mitjançant la tecnología, en un producte o en un servei que té valor econòmic. Les empreses són unitats tècniques perquè transformen un conjunt de béns (inputs) en un cojunt de productes o serveis (outputs). A vegades un procés tècnic de transformació és elevadament complex com la fabricació de cristall o que es dóna en unslaboratoris farmacèutics. En altres casos, l’activitat tècnica de transformació és menys rellevant, com un supermercat. L’empresa és també una unitat econòmica. Aquesta activitat tècnica de transformació es realitza afegint valor econòmic en el procés de transformació tècnic. Si no no podria seguir funcionant a llarg termini. L’empresa necessita generar valor per a poder pagar els seus proveeïdors,treballadors i propietaris. Les empreses pretenen que la seua activitat de transformació siga valuosa per als seus clients. És, a més, una unitat socio política. Una empresa funciona perquè en ella treballe, arrisquen, decideixen i col·laboren persones, és a dir, és una unitat social. A més, l’empresa és una unitat política, perquè les persones, que tenen objectius i interessos pròpis i, a vegades,no coincidents amb els de l’empresa, ha de conciliar els seus objectius i interessos amb els empresarials. Per això, les decicions i objectius s’adopten mitjançant processos polítics. Per últim, l’empresa és una unitat de decisió. Açò permet establir una frontera entre el que és empresa i no ho és. Si les principals decisions respecte a la seua activitat tècnica o econòmica corresponen a unamateixa unitat socio política, són preses per una mateixa persona o grup, és una emprsa. Aquestes persones fixen objectius i les l’inies generals per a assolir-los. Tota empresa ha de tindre algun nivell d’estructura, de relacions, que permetin a les persones utilitzar els recursos i assolir els fins.

*L’empresa es defineix com una unitat de decisió, creadora de béns i/o serveis a través de latransformació de recursos tangibles, intangibles i humans, generant en eixe procés valor afegit, amb el fi de lucrar als seus propietaris.

1

Recursos tangibles: Físics i financers.

Recursos intangibles.

Béns Empresa Procés de transformació Serveis

Recursos Humans Valor afegit = Valor d’outputs – valor inputs INPUTS OUTPUTS

1.1.2. La definició d’organització. Una organització es dónaquan un grup de gent, que utilitzat recursos, duen a terme activitats d’una manera estructurada, cercant una finalitat, una meta o un objectiu. Es caracteritzen per: 1- L’existència d’una finalitat específica. 2- L’existècia de recursos materials i humans, per a assolir eixos fins. 3- L’existència d’una estructura o relació deliberada entre les persones i mitjans. 1.1.3. Diferència entre empresa iorganització: Totes les empreses són organitzacions. No totes les organitzacions són empreses. La diferència rau e la finalitat per a la qual han sigut creades. Les organitzacions poden tenr diferents objectius, poden ser educatius, sanitàrs, socials, etc. En canvi, les empreses tenen fins de naturalesa econòmica. Les empreses es creen per a assolir beneficis. Algunes organitzacions cerquen...
tracking img