Gènere

Páginas: 30 (7408 palabras) Publicado: 12 de diciembre de 2011
ESTRUCTURA SOCIAL I EDUCACIÓ

TREBALL INDIVIDUAL

Resum dels temes

LA SOCIALITZACIÓ EDUCATIVA I ELS SEUS AGENTS: LA FAMILIA
La família és el primer agent socialitzador que permet als individus adquirir una sèrie de normes, valors, lleis i un llenguatge específic que més tard facilitarà una interacció entre ells i una comunicació.
La família s’ha de complementar amb l’escola a l’horad’educar i de preparar les persones per a la vida futura. L’escola ha d’encarregar-se de proporcionar-li una sèrie de coneixements bàsics i normes de conducta específics que li permetran una convivència pacífica amb la resta d’individus. El problema que hi ha avui en dia, es que els pares es desentenen de la seva funció socialitzadora i deleguen part del treball a les escoles, fent que el principalobjectiu d’aquestes siga el de inculcar les normes, els valors...
Hi ha diferents tipus de família segons la seva extensió i la seva composició. Depenent de com siga la família, els individus i el procés de socialització serà distint: no és el mateix criar-se en una família formada per un pare, una mare i germans, que criar-se en una família on el pare té moltes dones i molts fill en cada dona.Aquest xiquet no podrà gaudir d’un figura paterna i el paper que aquesta té.
També, amb la incorporació de la dona al treball fora de casa, la construcció i els rols que tenien assumits cada individu en la família canvien: ara la dona també aporta diners a casa i es pot independitzar i no té que dependre sempre de l’home, l’home ajuda a la dona en les tasques de la casa i en la cria dels fills, pertant, el rol que abans tenia el pare d’autoritat i de treball fora de casa i el rol que tenia la dona de permissiva i de treball a casa han canviat i ara els pares poden ser permissius i autoritaris, al igual que les dones.
Un bon clima en la família és un factor determinant en el rendiment escolar dels xiquets. Una família conflictiva produirà individus insegurs en la seva vida escolar; unafamília molt autoritària, al contrari, produirà individus rebels que no saben acceptar les normes... per tant, és convenient que els pares intenten mantindre un bon clima i una bona relació entre ells i els fills, ja que la seva conducta pot influir, com hem vist, en futur dels seus fills. També és curiós, que els pares que han fet una carrera i tenen un negoci propi volen que els seus fill continuen ambell i els instiguen a fer una carrera que potser ells no volen; per una altra banda, els pares que no tenen uns estudis i tenen un nivell cultural més baix, motiven als seus fills per a que facin allò que ells no han pogut, encara que el baix nivell cultural que tenen ja condiciona la motivació dels fills negativament i impedint l’èxit acadèmic desitjat.
Per acabar, podem dir que la família i laseua tasca com a element socialitzador a de quedar ben clara, perquè depenent de la seva execució i del clima que tinga condicionarà positivament o negativa el futur dels fills i el treball que ha de fer l’escola en inculcar-los coneixements solament o també els valors abans no inculcats.
LA SOCIALITZACIÓ MODERNA DE LA PERSONALITAT
La societat es pot dividir, segons Riesman, en tres grups:individus de caràcter de direcció tradicional (relacionat en el sector primari), individus de caràcter de direcció interna (relacionat en el sector secundari), i en individus de caràcter de direcció per altres (relacionat en el sector terciari). Aquests tipus de societats tenen unes característiques que condicionaran la vida i el comportament dels xiquets en el futur.
Els xiquets criats en famíliesde CDO tenen una major permissivitat i poden fer tot allò que volen sense que els pares sàpiguen com parar-ho, ja que motiven als fills per a que s’adapten bé en un grup de amics i estan més pendents d’allò que pot dir l’opinió pública de ells. Els xiquets criats en famílies de CDI tenen una major disciplina i són controlats per els pares, ja que estan més pendent de la seva formació academia....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Genero
  • Genero
  • Generos
  • Generosidad
  • Generos
  • Genero
  • Generadores
  • Géneros

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS