Germinal

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1864 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Tema 2. La Revolució Industrial
|Enunciats |

1. Transformacions agràries i creixement demogràfic

1. Com s’aprofitaven les terres de conreu en la rotació triennal?

Deixava en repòs una tercera part de la terra cultivable.

2. En què consistia el sistema Norfolk? Quins avantatges representava aquest sistema respecte la rotació triennal?

Consisteix en larotació quadriennal de la sembra:

- cereals

- cultius d’arrel, com naps

- plantes farratgeres (ordi)

- trèvols o alfals, fixadors de nitrogen a la terra

Els avantatges van ser:

- eliminació del guaret

- aportació natural dels elements que necessiten els cultius per créixer adequadament. Aquests elements els aporten els naps, els trèvols o alfals.- Va augmentar la producció de farratge amb el que s’alimentava el bestiar i els fems dels animals van millorar la fertilitat de la terra.

- Augment tant de la producció com de la productivitat

3. Per què els pagesos pobres s’oposaven al tancament dels camps?

Perquè el fet de poder utilitzar les terres publiques era una ajuda per la subsistència dels pagesos que tenien poquesterres o no en tenien. Tradicionalment les economies domèstiques s’havien ajudat d’aquest bé comú, i amb els enclosures o tancaments, s’acabaven aquests drets i es dificultava la supervivència. Això va afavorir l’èxode rural i la proletarització gradual de grans masses de població.

4. En quins períodes hi va haver més tancaments? Per què? Quina relació hi ha entre la promulgació de les lleisde tancament i els preus del blat?

Els períodes en què hi va haver més lleis de tancament són els immediatament posteriors a l’encariment dels preus del blat. Això era així perquè els grans propietaris que adquirien la terra veien la possibilitat de treure profit a la inversió que havien fet.

5. Quina relació s’estableix entre l’augment de la producció agrícola i de la població?

Elcreixement de la producció agrícola va permetre l’augment de la població perquè va desaparèixer la fam i la millora de l’alimentació va millorar la resistència davant les malalties i les epidèmies.

6. Què entenem per revolució demogràfica?

Procés a través del qual es passa del cicle demogràfic antic, caracteritzat per l'estancament de la població, a un nou règim demogràficcaracteritzat pel creixement constant de la població. Aquest fenomen comença al segle XVIII i va comportar un fort augment de la població i una urbanització creixent. El concepte fa referència als profunds canvis demogràfics experimentats per les poblacions europees dintre el procés anomenat Revolució Industrial.

7. Com va contribuir l’augment de la població al desenvolupament del procésd’industrialització?

L’èxode rural a causa del procés de creixement de la població i al fenomen dels tancaments va donar lloc a un augment de la població urbana, atreta per l’anomenada del treball industrial. La presència de mà d’obra barata als voltants de l’urbs va ser un element clau per a la industrialització.

D’altra banda, l’increment de la població va significar l’augment dels consumidors i vaincentivar d’aquesta manera la producció en massa característica de la industrialització.

http://www.xtec.net/~jbuxader/historia/temes/contemp/revolucioindustrial.htm

http://www.xtec.cat/~mamartin/historiabatxillerat/revin/guio.htm

http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0153643

2. El desenvolupament de la indústria

1. Explica com es va portar a terme la mecanització de laindústria tèxtil i els efectes que va tenir sobre el volum i costos de producció a partir del dibuix de la pàgina 27.

La mecanització del sector tèxtil es va portar a terme de manera gradual (com s’indica en el gràfic):

- El 1700 la producció es feia amb una filadora i un teixidor en un teler manual

- El 1733 s’incrementa el nombre de filadores atès que amb la llançadora volant...