Gestion de empressas

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1955 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 5 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEMA 1 EMPRESA I EMPRESARI

1.1 L’empresa i el sistema econòmic.
Economia planificada (intervenció de l’estat)
Economia capitalista (propietat privada per aconseguir màxim benefici, competivitat)
Estem en una Economia mixta (hi han aquests dos a la vegada).
-Quin és el problema econòmic? Recursos limitats, necessitats il·limitades i usos alternatius dels recursos.
-Com és resol? Ambeficiència: relació entre resultats obtinguts (beneficis, objectius complerts, productes..) i resultats utilitzats.
-Què és una empresa? Unitat economicojurídica que sintetitza els elements de producció per obtenir bens o serveis destinats al canvi.
-Què es una empresa pública? Empresa creada i gestionada per l’estat normalment amb l’objectiu de subministrar serveis públics.
Enfocamenteconòmic: agent que organitza amb eficiència els factors econòmics per produir béns i serveis per al mercat amb uns objectius.
Enfocament intern: conjunt d’elements humans, tècnics i financers, ordenats per una jerarquia i que dirigeix una funció directiva o empresarial.
CONCEPTE D’EMPRESA: Unitat econòmica que combina els diferents factors productius, ordenats amb una estructura organitzativa,localitzats en una o més unitats tècniques i físico-espacials i dirigits sobre una relació de propietat i control, amb uns objectius, entre els quals destaca el benefici empresarial.
-Que és el cost marginal? El que costa produir una unitat més.
-Capacitat ociosa: capacitat que pagues i no utilitzes. (port aventura tancat)
Mercat -> pq existeixi ha d’haver empreses (competència) que coincideixen enel mateix sector (concurrència). És una unitat complicada i, per entendre-la, podem analitzar des del punt de vista del seu sistema tècnic, camp d'activitat, estructura, comportament o poder.
Causes de l’aparició de l’empresa i el seu paper en l’economia de mercat: L’existència de costos de mercat i el risc o la incertesa en el sistema.
Time to market: Cuando todos están haciendo lo mismo, unabuena alternativa es hacerlo ANTES que el resto. Si somos los primeros en llegar al mercado con nuestros productos y promociones, ganaremos una ventaja sobre la competencia ("el que pega primero, pega dos veces"). De esto se trata el time to market. 

Formes competitives de mercat:
OfertaDemanda | Muchos | Pocos | Uno |
Muchos | Competencia perfecta (producto homogéneo)Competencia Monopolista(producto diferenciado) (patentes y marcas registradas) | Oligopolio de oferta | Monopolio de oferta |
Pocos | Oligopolio de demanda | Oligopolio bilateral | Monopolio limitado de oferta |
Uno | Monopolio de demanda (Monopsodio) | Monopolio limitado de demanda | Monopolio bilateral |

1.2 Funcions de l’empresa com agent econòmic.
-Organitza, coordina i dirigeix el procés de producció,assignant recursos, efectuant transaccions i establint relacions entre els agents econòmics
-Anticipa o descompta el producte nacional, generant les rendes monetàries (paga salaris, factors productius etc., abans de cobrar la producció obtinguda) 
-Assumeix i redueix els costos de mercat i els d'informació. 
-Assumeix el risc inherent a l'activitat econòmica.
-Desenvolupa el sistema econòmic,creant riquesa (productes i serveis) i ocupació
Característiques de l’empresa capitalista 
-Unitat autònoma de producció 
-Utilitza treball aliè, a més de l'empresari 
-No produeix per a autoconsum, sinó pel mercat 
-La seva activitat la motiva el lucre 
-Posseïdora de capital 
-Sotmesa a un risc 
-En la qual existeix innovació
Dimensions conceptuals de l'empresa
-D. Funcional:Activitat organitzada i alternativa al mercat, amb ànim de lucre
-D. Tècnic-econòmica. Activitat productiva de béns i serveis
-D. Econòmic-financera: Activitat econòmica que crea valor i diners
-D. Jurídic-Mercantil. Activitat generadora de relacions contractuals amb els propietaris dels factors
-D. Social: Activitat composta per relacions humanes i de poder

1.3 Principals enfocaments...
tracking img