Glossari biologia invertebrats

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1265 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Glossari temes 3, 4, 5
Tema 3
Anisogàmia: unió de gàmetes desiguals, siguent la oogàmia un cas extrem.
Bipartició: comuna entre bacteris i protozous. En la bipartició, el cos d’un organisme unicel·lular es divideix per mitosis en dos parts aproximadament iguals, cada una de les quals creix com un individu igual a l’original.
Divisió: segmentació, fissió. Diferenciació d’un tot en diversesparts.
Divisió binària: bipartició.
Divisió múltiple: el nucli es divideix per mitosi diverses vegades abans de la divisió del citoplasma, donant lloc a moltes cèl·lules filles de forma simultània.
Espermatòcit: cèl·lula que s’origina per creixement d’una espermatogònia; un espermatòcit primari es divideix en dos de secundaris, cada un dels quals donarà lloc a dos espermàtides.
Espermatogoni:cèl·lules germinals masculines primordials; cèl·lula mare de l’esperma.
Fecundació: unió dels dos gàmetes, masculí i femení , per formar un zigot.
Fecundació externa: en la fecundació externa, els gàmetes són alliberats fora del cos, normalment en medi aquàtic, per tal que el gàmeta masculí pugui nedar cap al femení. Normalment no es cuida la descendència.
Fecundació interna: els gàmetes s’alliberena l’interior de la femella, i es pot produir fora de l’aigua. Normalment es cuida la descendència.
Fragmentació: tipus de reproducció sexual consistent en la divisió amitòtica de l’organisme.
Gàmetes: en la reproducció sexual, cèl·lules haploides que es fusionen formant un zigot, i en molts organismes el gàmeta masculí es coneix com a espermatozoide i el femení com a ou.
Gemmació: divisiódesigual de l’organisme. Una gemma sorgeix del progenitor, desenvolupa òrgans semblants als seus i es pot separar o poden restar units formant colònies.
Gemmulació: formació de la gèmula.
Haplodiploïdia: diferenciació sexual en la qual el mascle és haploide i la femella diploide.
Hermafrodita: animals amb òrgans sexuals (testicles i ovaris) en un mateix individu.
Hermafroditisme simultani:maduració de gònades al mateix temps.
Hermafroditisme successiu: maduració de gònades en temps diferents. Es pot diferenciar la protandria (maduració del mascle primer) i la protogínia (maduració de la femella primer).
Isogàmia: unió de gàmetes iguals.
Meiosi: tipus de divisió cel·lular que es dona en els teixits diploides i poliploides, que provoca una reducció en el número de cromosomes,generalment a la meitat.
Mitosi: divisió nuclear que implica una duplicació exacta i una separació de les cromàtides de manera que cada un dels nuclis fills porta un complement cromosòmic idèntic al del nucli dels seus pares.
Oòcit: òvul abans de la maduració.
Oogàmia: unió de gàmetes desiguals, generalment un gàmeta femení no mòbil i de gran tamany i un gàmeta masculí petit i mòbil.
Oogoni:òrgan reproductor femení d’algues i fongs, antigament cèl·lula mare de l’oòcit.
Ovípar: que produeix ous que es desenvolupen i eclosionen fora del cos.
Ovovivípar: que produeix ous que es desenvolupen internament i eclosionen abans o poc després de la seva expulsió.
Partenogènesi: tipus especial de la reproducció sexual en la que l’òvul es desenvolupa sense entrada d’un espermatozoide.Partenogènesi ameiòtica: no hi ha meiosi, l’òvul es forma per mitosi.
Partenogènesi meiòtica: l’òvul es forma per meiosi i poden o no ser activats per la influència d’espermatozoides.
Pluripartició: divisió múltiple.
Polispèrmia: penetració de l’òvul per més d’un espermatozoide.
Protàndria (proteràndria): condició en la que un animal és primer mascle i després es converteix en femella.Protogínia (proterogínia): circumstància en organismes hermafrodites o dioics en la que les estructures reproductores femenines maduren abans que les masculines.
Reproducció: procés de la formació de nous individus d’una espècie per mètodes sexuals o asexuals.
Reproducció asexual: només existeix un progenitor i no solen existir òrgans reproductors. Dona lloc a copies genèticament idèntiques al...
tracking img