Glossari de terminologia d'edició filològica de textos

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1875 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
GLOSSARI DE TERMINOLOGIA D'EDICIÓ FILOLÒGICA DE TEXTOS*
(L’edició filològica de textos, Vicent Martines, Col·lecció Biblioteca lingüística catalana)

Tremedal Ortiz Soriano

A
-acció manual: psicomotricitat del procés de còpia.
-alteració voluntària: variació conscient del model.
-aparat crític: complex d'esmenes o variants i de notes de referència, que el curador considera necessàriesper a justificar una correcció, proposar-ne una explicació o fer-hi una conjectura.
-aparat crític complet: aplega totes les variants.
-aparat crític negatiu: consigna sols les variants no escollides.
-aparat crític positiu: presenta alhora la lliçó seleccionada al text o l'esmena que hi hem fet i la/s variant/s dels altres testimonis, que no ens sembla avinent seguir.
-aparat crític selectiu:prescindeix de les variants més trivials.
-aparat textual: les edicions erudites dels textos, especialment els textos de gran antiguitat i importància, sovint citen algunes o totes les variacions conegudes entre els diferents testimonis en el text. Els testimonis d'un text poden incloure els manuscrits de l'autor o d'altre tipus, les edicions impreses de l'obra, les primeres traduccions, o citesd'una obra en altres textos .
-archetypus: manuscrit del qual provenen tots els manuscrits d'una obra, que s'interposa entre aquestos manuscrits i l'original.
B
-bibliografia diversa o d'instrumenta: bibliografia de diccionaris, estudis generals o contextualitzadors sobre l'època, estudis lingüístics, etc.
-bindefehler: errors conjuntius, que concorren en dos o més manuscrits i no es deuen aequivocacions casualment coincidents.
-bis numeratis: dues o diverses numeracions, fruit de les mans perquè ha passat un exemplar al llarg de la seua vida.
C
-còdex: nom del llibre antic i medieval (en llatí, caudex), diferent del rotulus, rotlle de papir o de pergamí .
-codex antiquor: manuscrit més antic.
-codex interpositus: manuscrit no conservat que hom reconstrueix amb l'anàlisicomparativa de varia lectio i que constitueix una mena d'anella perduda en la traditio de l'obra.
-codex optimus: aquell que hom triarà com a base i referència principal a l'hora de fer esmenes.
-codex unicus: quan l'obra sols ha estat transmesa en un sol manuscrit.
-collatio codicum: anàlisi comparativa dels diversos manuscrits, exemplars, versions o còpies.
-col·lecció: aplec artificial demanuscrits format, en general després de la invenció de la impremta, per una persona, família o institució.
-colofó: fórmula amb la qual l'autor, el copista o l'impressor firma l'obra.
-coniectura: esmena feta al text a fi d'eliminar un error o anomalia presumiblement no volguda per l'autor i que no podem resoldre amb l'ajuda de la recensio.
-conformatio textus: context.
-contaminatio: es dóna quan unmanuscrit, tot i ser còpia d'un altre al qual, per tant, ha de seguir quasi totalment, manifesta variants sols explicables perquè deu haver seguit també un tercer encara que només siga puntualment.
-corrupcions: errors.
D
-delere: eliminació.
-dictat interior: el copista es transforma en emissor, es dicta el text mentalment després d'haver-lo llegit.
-diplografia: repetició de grafies osíl·labes dins d'un mot.
-ditografies: repetició de paraules dins d'un vers o fragment de text.
-divinatio: operacions d'esmena relacionades amb la conjectura.
-dubius: dubte del copista.
E
-edició facsímil: reproducció de l'original amb precisió i total fidelitat, tant quant a la grafia i il·lustracions com a les taques que l'atzar hi ha pogut provocar, quasi com si es tractàs d'una fotografia del'original.
-edició modernitzada: consisteix a presentar els textos no contemporanis d'acord amb les convencions de la llengua actual, es limita, però, únicament a les convencions purament ortogràfiques.
-edició paleogràfica (o diplomàtica): tracta de transcriure tan fidelment com siga possible el text original i, per això, pretén fer assequibles amb signes actuals tot allò que no ho seria...