Grupo nos

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 14 (3491 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 17 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
NDICE

1 ÍINDICE

2 INTRODUCCIÓN

3 OBXETIVOS DA XENERACIÓN NÓS

3 AUTORES QUE PARTICIPARON NA REVISTA NÓS

4 O CENÁCULO OURENSÁN

5 A REVISTA NÓS

6 CONTRIBUCIONS DO GRUPO NÓS

No plano político

No plano científico

No plano literario

No plano narrativo

7 O GRUPO NÓS A PARTIR DA 2ª REPÚBLICA

8 VICENTE MARTINEZ RISCO E AGÜERO

Puntos a ter en conta na súa biografíaObra narrativa

Producción ensaística

Producción teatral

11 RAMÓN OTERO PEDRAYO

Breves notas biográficas

Obra narrativa

O ensaio

O teatro

14 FLORENTINO LÓPEZ CUEVILLAS

Datos biográficos

Obra

15 ALFONSO DANIEL RODRÍGUEZ CASTELAO

Datos biográficos

Obra narrativa

O teatro

Ensaio

17 BIBLIOGRAFÍA

18 AUTORES

1

INTRODUCCIÓN

Coñecese co nomede xeración Nós, ó grupo de escritores que en 1920 fundaron a revista do mesmo nome, e que eles mesmos rexeron ata 1936.

O grupo ourensán da xeración do tempo das Irmandades conferiu á cultura galega unha altura intelectual que non tivera ata entón.

O nome Nós foi elixido por Castelao e foi o mesmo Castelao o que ostentou o título de director artístico de Nós e diseñou as tapas da revista.Pero segundo outros autores, dise que foi Risco quen escolleu este título como homenaxe a Castelao.

O nome de Nós xa aparece con anterioridade nun diario da Coruña chamado "El Noroeste" que desde 1918 víñase publicando co nome de Nós. A predela da revista ten uns monstruos do Pórtico da Groria que encabezarán tamén a primeira páxina do Nós ourensán.

Nun primeiro momento, as inquedanzas doCenáculo Ourensán non tiñan nada que ver cos ideais defendidos polas Irmandades da Fala. Sen embargo, ou pouco despois, os tres membros do grupo, inducidos por Lousada Diéguez, adhírense á causa colectiva defendida polas Irmandades da Fala e entran de cheo no Galeguismo.

Foi tal a importancia da revista no campo das letras galegas que o seu mesmo título serviría para nomear e singularizar a un grupode homes (Vicente Risco, Otero Pedraio, Cuevillas e Catelao) que colaboraron na súa elaboración e levaron a cabo a transformación da cultura galega das primeiras décadas do século XX.

2

OBXETIVOS DA XERACIÓN NÓS

Os homes da Xeración Nós despois dunha viaxe polo mundo da cultura europea do seu tempo e á busca de temas exóticos descobren abraiados que Galicia e a súa xente constitúen amáis apaixonante aventura intelectual, este descobremento do seu país levara a Risco, Otero e Cuevillas a un traballo en equipo a prol do estudio, desenrolo e dignificación da realidade galega, conectándoa directamente con Europa nun afán de modernización e de superación do aillamento rural da literatura galega. Conxugarán enxebrismo e europeización da cultura galega.

Estes obxetivos poderíansesintetizar no seguinte:

Sentimento de ter unha tarefa que cumplir, crear para sempre a cultura galega. É a primeira vez na historia da literatura galega que atopamos un grupo que propón colectivamente organiza-la restauración da cultura galega, creando órganos de expresión propia e participando nas loitas pola defensa do idioma.

AUTORES QUE PARTICIPAN NA REVISTA NÓS

Faremos aquí unhadistinción entre Grupo Nós e Xeración Nós:

- Atendendo á formación e evolución ideolóxica dos distintos autores, considérase que forman propiamente o Grupo Nós : Otero Pedraio, Vicente Risco e Florentino López Cuevillas, coñecidos coma os homes do Cenáculo Ourensán.

- Atendendo á participación e colaboración dos autores da Revista Nós, consideraríase dentro da Xeración Nós a aqueles homes nadosentre 1880 e 1890 que colaboraron na revista; deste xeito, ademáis dos autores xa citados que constitúen o grupo homoxéneo do Cenáculo Ourensán, incluiríanse na xeración, homes como Lousada Diéguez, Cabanillas e Castelao.

No primeiro número da revista Nós dase como director a Vicente Risco, como xerente a Arturo Nopuerol, como redactor xefe a Xabier Prado, como secretario de redacción a Xulio...
tracking img