Guia portage

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (315 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 17 de mayo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
RECURSOS CURRICULARS.

Quan parlam de recursos curriculars hem de tenir en compte:

1) Bases teòriques del currículum: són 4.( Doc: Cèsar Coll)
a. Epistemològica.
b. Pedagògica.
c.Psicològica.
d. Sociocultural.
2) Mínims curriculars.
Alhora d’ establir les necessitats específiques de suport educatiu, cal tenir en compte els criteris de promoció de cicle. A partir d’ aquests podremrealitzar una detecció de les necessitats educatives a nivell de sector: necessitats educatives de risc i necessitats específiques de suport educatiu.

3) Tipus d’ adaptacions curriculars: Segons ladetecció de necessitats educatives, distingim entre:
a. Adaptacions curriculars no significatives: que en el nostre cas els diríem adaptacions de reforç educatiu. ( alumnes amb necessitats educatives derisc). Són aquelles en les quals els alumnes tenen assolits els objectius i continguts mínims del cicle al qual està adscrit i treballen amb els mínims del cicle.
b. Adaptacions curricularssignificatives: són aquelles en les quals els alumnes no han superat els objectius/ continguts del/s cicle/s anterior/s al qual es troba adscrit.( alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu)
c.Adaptacions d’ accés al currículum.

4) Resposta educativa. Ha de partir des d’ una actuació en l’ entorn de l’ alumne, no incidint sobre una atenció individual, sinó partir des de la integració enun grup-aula i dins un entorn sociofamiliar determinat. Cal modificar aquests entorns per donar la resposta educativa més adient a les necessitats plantejades.
La resposta educativa és donarà a partirde l’ avaluació curricular realitzada fent els seguiment dels alumnes:
a) Tutor: fa el seguiment de les necessitats educatives ordinàries.
b) Tutor- suport adscrit al cicle: fa el seguiment delsalumnes de risc.
c) Tutor- suport adscrit al cicle- EOEP: fa el seguiment de les necessitats específiques de suport educatiu.


5) Seguiment curricular: es farà a partir de l’ INFOPAD. Proposta...
tracking img