Habilitats esportives

Páginas: 16 (3930 palabras) Publicado: 9 de noviembre de 2010
Dossier: Humanisme a I'esport l'esport

c1au Paraules clau

habilitats esportives, habilitats humanes

Habilitats esportives, habilitats humanes
Joan Riera Riera
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya-Universitat de Barcelona

Resum
El coneixement és una representació (necessariament tras (necessàriament finita) d'un tros de la realitat (suposadament infinita).
JORGEWAGENSBERG

Es presenta un model conductual centrat en I'analisi de les habilitats humanes. El l'anàlisi model identifica cinc tipus d'habilitats
(basiques, tècniques, tàctiques, estratègi(bàsiques, tecniques, tactiques, estrategiques i interpretatives) a partir de les relacions que l'esportista estableix amb els eleI'esportista ments de l'entorn i deis instruments que I'entorn dels utilitza perrelacionar-s'hi. Aquesta perspectiva permet comprovar que les habilitats que els esportistes han d'aprendre són equivalents a les que es realitzen en altres àmbits. Igualment, ambits. aquesta classificació ajuda a destacar els aspectes pròxims i diferencials entre les proxims I'esport habilitats en l'esport i en altres activitats

tant, creiem que és possible establir una vinculació entre lesconductes i habilitats I'esport en l'esport i les que es donen en altres activitats humanes, tot respectant, tanmateix, I'especificitat deis objectius i els procedil'especificitat dels

pago (1998, pàg. 15).

ments de cada activitat. Per tant, pretenem analitzar les similituds i diferencies les diferències entre les habilitats esportiambits ves i les que es realitzen en altres àmbits humans, amb laintenció de mostrar que I'esport i l'evolució de la humanitat es trotral'esport I'evolució íntimament. ben relacionats intimament. Per aconseguir-ho ens proposem presentar un model conductual que ens permeti identificar i classificar les habilitats humanes. En concret, aquest model aborda els aprenentatges en funció de

Abstraet Abstract
eonduetual We present a conductual of model based on theanalysis or human skills. The model rhe identifies rive classes or skills five elasses of (basie, teehnieal, taetieal, (basic, technical, tactical, strategie and inlerprelative) interpretative) slralegic stating rrom the relationships from the sportsperson has with the Ihe surrounding elements and the tools for this relationship. This perspective allows us to rhis perspeetive verify that the skillsthe sportsperson has to learn are leam similar to those in other fields. At the same time, Ihis this elassifieation helps to classification emphasise the near and distant aspects that are aspeets different between skills in sport aetivities. and in other human activities.

humanes.

quins són:
L'esport és una activitat humana. Encara que sovint s'aborda I'esport des d'una l'esport quèperspectiva fisiologica en que es destaca fisiològica I'esfor, en l'àmbit esportiu podem identificar cinc elements rellevants de l'entorn esportiu: mitjans, objectes, esportistes, normes i conceptes. En conseqüència, classifi· quem les habilitats esportives en: bàsiques, tècniques, tàctiques, estratégiques i interpretatives. En altres activitats humanes, creiem que és també possible classificar leshabilitats a partir de les relacions que les persones establei)(en amb l'entorn propi de cada activitat. Per tant, des d'aquesta perspectiva, les habilitats es poden agrupar també en bàsi-

ques, tècniques, tàctiques, estratègiques i interpretatives. finalment, des d'una perspectiva funcional, anomenem instrument esportiu el dispositiu que utilitza l'esportista per relacionar-se amb cada un delselements de l'entorn. L'instrument ocupa una posici6 intermèdia entre l'esportista i l'entorn, tot facilitant o possibilitant la relació, L'instrument amplia les possibilitats de relaci6 de l'esportista amb el medi, els objectes, els esportistes, les normes i els conceptes. Igualment, en altres activltats humanes podem identificar instruments Que utilitzen les persones per relacionar-se amb el...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • habilitats esportives
  • Habilitats
  • becques esportives
  • habilitats directives
  • Habilitats motrius
  • resumen habilitats
  • Habilitats Socials
  • Habilitats Per Entrevistar

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS